Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Orzysz.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. -Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483), art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i 13 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Statut Gminy Orzysz w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVII/237/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Orzysz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 92, poz. 1351).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

UWAGA: Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 11 z 30 stycznia 2003 r. Uchwała ta zmieniona została: - uchwałą Nr XII/216/03 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Orzysz (Dz. Urz. woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 190, poz. 2291), - uchwałą Nr XIX/442/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Orzysz (Dz.Urz. woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 86, poz. 1011), - uchwałą Nr XXVI/470/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Orzysz (Dz.Urz. woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 175, poz. 2134), - uchwałą Nr XXVIII/498/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Orzysz (Dz. Urz. woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. Nr 17, poz. 299).
Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 14:00
Data opublikowania: czwartek, 26 cze 2003 14:07
Data edycji: sobota, 10 sty 2004 12:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2006 15:48
Opublikował(a): Antoni Duda
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2793 razy
Ilość edycji: 5