Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 271/2009

Burmistrza Orzysza z dnia 03 grudnia 2009 r.
w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, oraz z 2007r. Nr. 173 poz. 1218) , w związku z § 10 ust. 1 Uchwały Nr XXX/151/05 Rady Miejskiej
w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r., w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i Uchwałą Nr XXVII/207/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
30 grudnia 2008r. w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:
1)Iwonę Borzymowską – Inspektora w Referacie Spraw Społecznych
i Promocji.
2) Teresę Nagórską - Podinspektora w Referacie Finansowym.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych i Promocji i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Orzysza

Jan AleszczykPliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 gru 2009 12:54
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2009 10:53
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2011 09:29
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1460 razy