Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

„Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".
BURMISTRZ ORZYSZA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".
Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na realizację projektu pn. "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".
1.Cel konkursu: wyłonienie podmiotu, któremu Gmina Orzysz udzieli dotacji na wsparcie realizacji zadania pn. "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".
2.Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".
3.Beneficjenci zadania: dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu gminy Orzysz.
4.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania: 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). Górna kwota dofinansowania projektu do 1.500 zł. Konkurs finansowany jest ze środków budżetowych Gminy Orzysz.
5.Wymagany wkład własny podmiotu : nie mniej niż 20% kosztów zadania.
6.Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne gminy niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
7.Termin realizacji zadania: od 16 listopada 2009r. do 31 grudnia 2009r.
8.Termin składania ofert: do 23 października 2009r., miejsce: Urząd Miejski w Orzyszu, z dopiskiem na kopercie :"Oferta na otwarty konkurs ofert „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".
9. Warunki składania ofert: rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) złożone w terminie, na drukach zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór ofert dostępny jest na stronie www.bip.orzysz.pl- zakładka "organizacje pozarządowe",
2) zgodne z:
a) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96 poz. 873 ze zmianami)
b) Uchwałą Nr XXVII/207/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2008r., w sprawie: programu współpracy na 2009 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Rozdział III-Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji).
d) Zarządzeniem Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalania wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe.
e) Zarządzeniem Nr 15/09 Burmistrza Orzysza z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009.
10. Tryb wyboru oferty:
1) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zespół Konsultacyjno-Opiniujący powołany Uchwałą Nr V/33/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2007r.
2) W trakcie oceny ofert Zespół może poprosić podmioty o dodatkowe informacje.
3) Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
4) Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Orzysza.
5) Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie www.orzysz.bip.pl, w zakładce: Organizacje Pozarządowe
11. Dotacje przekazane na realizację w/w zadania w latach ubiegłych: Gmina Orzysz nie przekazywała dotacji na taką formę zadania.
12. Informacje końcowe:
1) Konkurs podany do publicznej wiadomości:
- na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „organizacje pozarządowe”,
- w Tygodniku Piskim
- wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
2) Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) Osoba uprawniona do kontaktów jest:
Inspektor Iwona Borzymowska tel. 0-87/424-10-61, Referat Spraw Społecznych i Promocji - Urząd Miejski w Orzyszu.

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 24 wrz 2009 12:36
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2009 13:44
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 4693 razy