Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:" Krajoznawstwo Gminy Orzysz".
BURMISTRZ ORZYSZA
ogłasza otwarty konkurs ofert na : wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:" Krajoznawstwo Gminy Orzysz".
Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na realizację projektu pn." Krajoznawstwo Gminy Orzysz".
1. Cel konkursu: wyłonienie podmiotu, któremu Gmina Orzysz udzieli dotacji na wsparcie realizacji zadania pn."Krajoznawstwo Gminy Orzysz".
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
"Krajoznawstwo Gminy Orzysz".
3. Beneficjenci zadania : dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu gminy Orzysz.
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania: 1.500zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Górna kwota dofinansowania projektu do 1.500zł. Konkurs finansowany jest ze środków budżetowych Gminy Orzysz .
5. Wymagany wkład własny podmiotu : nie mniej niż 20% kosztów zadania.
6.Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne gminy niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
7. Termin realizacji zadania: od 22 maja 2009r. do 30 grudnia 2009r.
8. Termin składania ofert: do 08 maja 2009r., miejsce: Urząd Miejski w Orzyszu, z dopiskiem na kopercie :"Oferta na otwarty konkurs ofert Krajoznawstwo Gminy Orzysz".
9. Warunki składania ofert: rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) złożone w terminie, na drukach zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór ofert dostępny jest na stronie www.bip.orzysz.pl- zakładka "organizacje pozarządowe",
2) zgodne z:
a) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96 poz. 873 ze zmianami)
b) Uchwałą Nr XXVII/207/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2008r., w sprawie: programu współpracy na 2009 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Rozdział III-Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji).
d) Zarządzeniem Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalania wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe.
e) Zarządzeniem Nr 15/09 Burmistrza Orzysza z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009.
10. Tryb wyboru oferty:
1) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zespół Konsultacyjno-Opiniujący powołany Uchwałą Nr V/33/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2007r.
2)W trakcie oceny ofert Zespół może poprosić podmioty o dodatkowe informacje. 3)Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. 4) Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Orzysza.
5) Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie www.orzysz.bip.pl
11. Dotacje przekazane na realizację w/w zadania w latach ubiegłych: Gmina Orzysz nie przekazywała dotacji na taką formę zadania.
12. Informacje końcowe:
1) Konkurs podany do publicznej wiadomości:
- na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „organizacje pozarządowe”,
- w Biuletynie Informacyjnym- Magazynie Samorządowym Gminy Orzysz,
-wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
2) Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) Osoba uprawniona do kontaktów jest: Iwona Borzymowska tel. (0-87) 424-10-61, Referat Spraw Społecznych i Promocji- Urząd Miejski w Orzyszu.

Orzysz, dnia 06.04.2009
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk

Data powstania: poniedziałek, 6 kwi 2009 12:21
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2009 08:26
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1721 razy