Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja XVI Orzyskiego Biegu Ulicznego ph. „Żyj bez nałogów”.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja XVI Orzyskiego Biegu Ulicznego ph. „Żyj bez nałogów”.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na realizację projektów pn. Organizacja XVI Orzyskiego Biegu Ulicznego ph. „Żyj bez nałogów”.

1. Cel konkursu: wyłonienie podmiotu ( jednej najkorzystniejszej oferty), któremu Gmina Orzysz udzieli dotacji na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja XVI Orzyskiego Biegu Ulicznego ph. „Żyj bez nałogów”.
2. Uczestnicy konkursu: podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
3. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
a) realizacja biegu ulicami miasta Orzysz na trasie: Dworzec Kolejowy - ( start ), Stadion Miejski przy ul. 1-go Maja (meta),
b) realizator zadania zabezpiecza trasę biegu, opiekę medyczną, nagrody dla zwycięzców I, II i III miejsca ,
c) planowany termin biegu: 20 maj -10 czerwiec br. (data biegu po uzgodnieniu
z dyrektorami szkół)
4. Beneficjenci zadania: dzieci, młodzież i dorośli z gminy Orzysz.
5. Finansowanie projektu: konkurs finansowany jest ze środków budżetowych Gminy Orzysz. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 2.000zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
6. Wymagany wkład własny podmiotu : nie mniej niż 20% kosztów zadania.
7. Termin realizacji zadania: od 20 maj 2009r. do 10 czerwiec 2009r.
8. Termin składania ofert: do 08 maja 2009r., miejsce: Urząd Miejski w Orzyszu z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert Organizacja XVI Orzyskiego Biegu Ulicznego ph. „Żyj bez nałogów ”.
9.Warunki składania ofert: rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1)złożone w terminie, na drukach zgodnych ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.,
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
( Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór ofert dostępny jest na stronie www.bip.orzysz.pl – zakładka „organizacje pozarządowe”,
2) zgodne z:
a) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96 poz. 873 ze zmianami),
b) Uchwałą Nr XXVII/207/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2008r.,
w sprawie: programu współpracy na 2009 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r.
w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Rozdział III-Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji),
d) Zarządzeniem Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 r., w sprawie ustalania wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe,
e) Zarządzeniem Nr 15/09 Burmistrza Orzysza z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009.
10. Tryb wyboru oferty:
1) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zespół Konsultacyjno-Opiniujący powołany Uchwałą Nr V/33/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2007r.
2) W trakcie oceny ofert Zespół może poprosić podmioty o dodatkowe informacje.
3) Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
4) Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Orzysza.
5) Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie www.orzysz.bip.pl .
11. Dotacje przekazane na realizację w/w zadania w latach ubiegłych: Gmina Orzysz nie przekazywała dotacji w takiej formie zadania.
12. Informacje końcowe:
1) Konkurs podany do publicznej wiadomości:
- na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „organizacje pozarządowe”,
- w Biuletynie Informacyjnym - Magazynie Samorządowym Gminy Orzysz,
- wywieszony na tablicy ogłoszeń w UM w Orzyszu.
2) Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Barbara Konopka tel. (087) 424- 10- 69, Referat Spraw Społecznych i Promocji - Urząd Miejski w Orzyszu.

Orzysz 2009-04-06 Burmistrz Orzysza
Jan AleszczykData powstania: poniedziałek, 6 kwi 2009 11:46
Data opublikowania: poniedziałek, 6 kwi 2009 12:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 maj 2009 08:39
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1906 razy