Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Programy profilaktyczne w szkołach Orzysz.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Programy profilaktyczne w szkołach Orzysz.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na realizację projektów pn. Programy profilaktyczne w szkołach gminy Orzysz.

1. Cel konkursu: wyłonienie podmiotu (jednej najkorzystniejszej oferty), któremu Gmina Orzysz udzieli dotacji na wsparcie realizacji zadania pn. Programy profilaktyczne w szkołach gminy Orzysz.
2. Uczestnicy konkursu: podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873
z późniejszymi zmianami).
3. W ramach realizacji zadania oczekuje się spełnienia następujących standardów:
a) prowadzenie programu profilaktycznego przez osoby uprawnione do prowadzenia programów profilaktycznych ( osoby z przygotowaniem w zakresie: pedagogiki, resocjalizacji, socjoterapii, socjologii lub innego kierunku uprawniającego do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami),
b) program profilaktyczny obejmować powinien tematykę promującą zdrowy styl życia a w szczególności bez alkoholu, narkotyków i papierosów..
4. Beneficjenci zadania: , młodzież gimnazjalna i szkół średnich z gminy Orzysz.
5. Finansowanie projektu: konkurs finansowany jest ze środków budżetowych Gminy Orzysz. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 3.000zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
6. Wymagany wkład własny podmiotu : nie mniej niż 20% kosztów zadania.
7. Termin realizacji zadania: wrzesień- grudzień 2009r.
8. Termin składania ofert: do 08 maja 2009r., miejsce: Urząd Miejski w Orzyszu,
z dopiskiem na kopercie : „ Oferta na otwarty konkurs ofert Programy profilaktyczne w szkołach gminy Orzysz” .
9. Warunki składania ofert: rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) złożone w terminie, na drukach zgodnych ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.,
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
( Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór ofert dostępny jest na stronie www.bip.orzysz.pl – zakładka „organizacje pozarządowe”,
2) zgodne z:
a) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96 poz. 873 ze zmianami),
b) Uchwałą Nr XXVII/207/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2008r.,
w sprawie: programu współpracy na 2009 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r.,
w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Rozdział III-Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji),
d) Zarządzeniem Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 r., w sprawie ustalania wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe,
e) Zarządzeniem Nr 15/09 Burmistrza Orzysza z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009.
10. Tryb wyboru oferty:
1) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zespól Konsultacyjno-Opiniujący powołany Uchwałą Nr V/33/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2007r.
2) W trakcie oceny ofert Zespół może poprosić podmioty o dodatkowe informacje.
3) Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
4) Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Orzysza.
5) Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie www.orzysz.bip.pl .
11. Dotacje przekazane na realizację w/w zadania w latach ubiegłych: Gmina Orzysz nie przekazywała dotacji w takiej formie zadania.
12. Informacje końcowe:
1) Konkurs podany do publicznej wiadomości:
- na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „organizacje pozarządowe”,
- w Biuletynie Informacyjnym - Magazynie Samorządowym Gminy Orzysz,
- wywieszony na tablicy ogłoszeń w UM w Orzyszu.
2) Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3) Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Barbara Konopka tel. (087) 424- 10- 69, Referat Spraw Społecznych i Promocji - Urząd Miejski w Orzyszu.

Burmistrz
Jan Aleszczyk
Orzysz 2009-04- 06

Data powstania: poniedziałek, 6 kwi 2009 11:45
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 maj 2009 08:39
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1518 razy