Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFER na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”
BURMISTRZ ORZYSZA
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na realizację projektów publicznego pn.: „Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
1. Cel konkursu: wyłonienie podmiotów, którym Gmina Orzysz udzieli dotacji na wsparcie realizacji zadania pn. publicznego pn.: „Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania publicznego pn.: „Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
3. Beneficjenci zadania : dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu gminy Orzysz.
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 8.000zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Konkurs finansowany jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Wymagany wkład własny podmiotu : 20% kosztów zadania.
6.Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz inne podmioty wskazane w art. 11 w/w ustawy .
7. Termin realizacji zadania: od 1 czerwca 2009r. do 30 grudnia 2009r.
8. Termin składania ofert: do 08 maja 2009r.
9. Zasady przyznawania dotacji:
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie oferty
zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu lub listownie (decyduje data stempla),
2) Złożona oferta wraz z wymaganymi załącznikami zgodna jest z:
- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96 poz. 873 ze zmianami)
- Uchwałą Nr XXVII/207/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2008r., w sprawie: programu współpracy na 2009 rok Gminy Orzysz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Rozdział III-Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji).
- Zarządzeniem Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalania wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe.
- Zarządzeniem Nr 15/09 Burmistrza Orzysza z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009.
3) Dopuszcza się do realizacji zadania więcej niż jedną organizację.
4) W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza
wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz zastrzega
sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do
posiadanych środków.
5)W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji, Zespół Konsultacyjno-Opiniujący może wskazać pozycje kosztorysu oferty , na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji. Zaproponowane zmiany budżetu projektu nie wiążą oferenta i podlegają negocjacjom.
10. Informacje końcowe:
1) Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz
obowiązujące uchwały i zarządzenia dotyczące konkursu dostępne są na
stronie internetowej www.bip.orzysz.pl – zakładka „organizacje
pozarządowe”
2) Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Joanna Koronkiewicz tel. (087) 424-
10- 68, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrona Środowiska i Rolnictwa- Urząd Miejski w Orzyszu.
3) Konkurs zostanie podany do publicznej wiadomości :
- na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „ organizacje pozarządowe”
- wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
4) Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Data powstania: poniedziałek, 6 kwi 2009 09:11
Data opublikowania: poniedziałek, 6 kwi 2009 09:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2009 08:27
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1744 razy