Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Orzysza

z dnia 30 marca 2009r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. "Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie zajęć grup sportowych"
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, oraz z 2007r. Nr. 173 poz. 1218), w związku z § 10 ust. 1 Uchwały Nr XXX/151/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r., w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i Uchwałą Nr XXVII/207/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyznaje się dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie zajęć grup sportowych” zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania,
o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:
1) Iwonę Borzymowską – Inspektora w Referacie Spraw Społecznych
i Promocji.
2) Teresę Nagórską - Podinspektora w Referacie Finansowym.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych i Promocji i Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk


Załącznik
do Zarządzenia Nr 66 /2009
Burmistrza Orzysza z dnia 30 marca 2009r.

Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotację na realizację zadania publicznego pn. "Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie zajęć grup sportowych"

Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji (w zł)
1. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Śniardwy" Orzysz, ul. 1-go Maja 9.000,-
2. Uczniowski Klub Sportowy "Śniardwy" przy Gimnazjum w Orzyszu 7.500,-
3. Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" 7.500,-
4. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 4.360,-
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu 2.600,-
6. Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 2.500,-
7. Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce Filia w Drozdowie 2.500,-
Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2009 11:52
Data opublikowania: środa, 1 kwi 2009 15:08
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2011 09:31
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1935 razy