Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 15/09

Burmistrza Orzysza z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt.2 załącznika do uchwały Nr XXVII/207/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2009r. Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi .

2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Lista otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Orzysz w 2009r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Gazecie Olsztyńskiej-Gazeta Piska,
2. w Biuletynie Informacyjnym-Magazynie Samorządowym Gminy Orzysz
3. w Biuletynie Informacji Publicznej,
4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych i Promocji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Orzysza

Jan AleszczykZałącznik
do Zarządzenia Nr /09
Burmistrza Orzysza
z dnia 19 stycznia 2009r.


Otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Gminę Orzysz w 2009 r.

1.Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie zajęć grup sportowych.

2. Krajoznawstwo gminy Orzysz-

3. Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. Organizacja XVI Orzyskiego Biegu Ulicznego pn. „Żyj bez nałogów”

7. Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.

8. Programy profilaktyczne w szkołach gminy Orzysz.
Data powstania: środa, 4 lut 2009 10:02
Data opublikowania: środa, 4 lut 2009 10:24
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2011 09:32
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1648 razy