Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/207/08 Rady Miejskie w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
UCHWAŁA Nr XXVII/207/08
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz.1298 i Nr 169, poz. 1420 Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94 poz. 651), Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy na 2009 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Wiesław WasilewskiZałącznik do Uchwały Nr XXVII/207/08
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 20 grudnia 2008r.


Program współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Program wskazuje cele, formy współpracy, zadania i zasady współpracy podejmowanej w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym z placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Orzysz.
2. Kierunki polityki gminy wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ogólne formy i zasady współpracy gminy z organizacjami oraz regulamin przyznawania dotacji dla organizacji wymienione i opisane zostały w karcie współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przyjętą Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r. i Uchwały Nr XXXIV/560/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005r.zmieniającej uchwałę w sprawie współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział II
Cele Programu

§ 2

1. Jako główny cel programu przyjmuje się kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie Organizacji w realizacji ważnych celów społecznych.
2. Cel główny programu planuje się zrealizować poprzez następujące cele szczegółowe:
1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w Gminie,
3) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych
i kulturalnych ,
4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 Ustawy,
5) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
6) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.Rozdział III
Formy współpracy

§ 3

Współpraca z Organizacjami realizowana będzie w następujących formach:
1. Zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie tych zadań,
2)wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
1) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy,
2) udział przedstawicieli Organizacji w sesjach Rady Miejskiej oraz Komisjach Rady Miejskiej,
3) przekazywanie przez Organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2009 r. zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,
4) konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok.
3. Konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
1) organizowanie konsultacji w sprawach realizacji poszczególnych zadań Gminy,
2) informowanie Organizacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, na których opiniowane i uchwalane będą projekty uchwał dotyczących zagadnień związanych z działalnością tych Organizacji,
3) udostępnienie projektów w/w uchwał na stronie internetowej Gminy.
4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli Organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej, które może nastąpić w razie potrzeby w celu:
1) przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,
2) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
3)przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
5. Inne formy współpracy:
1) udzielanie pomocy w miarę możliwości przy organizowaniu spotkań otwartych przez Organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udzielania sali, potrzebnych materiałów, itp.,
2) organizowaniu otwartych spotkań pomiędzy Organizacjami a przedstawicielami samorządu,
3) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej Organizacjom, np.
w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
4) promowanie działalności Organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku,
5)nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze otwartego konkursu ofert,
6) bieżąca wymiana informacji między Urzędem a Organizacjami,
7) wspieranie Organizacji w poszukiwaniu środków finansowych i innych źródeł, zwłaszcza pomoc w pozyskiwaniu przez Organizacje partnerów zagranicznych
i środków z funduszy międzynarodowych, w szczególności z Unii Europejskiej,
8)udostępnianie nieodpłatnie obiektów będących własnością Gminy niezbędnych do realizacji zadań Organizacji.
Rozdział IV

Zadania publiczne realizowane przy udziale Organizacji w 2009 r.

§ 4

W roku 2009 Gmina przeznacza środki finansowe przewidziane na realizację następujących zadań :
1. Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie zajęć grup sportowych.
2. Krajoznawstwo gminy Orzysz.
3. Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Organizacja XVI Orzyskiego Biegu Ulicznego ph. „Żyj bez nałogów”
7. Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
z grup podwyższonego ryzyka.
8. Programy profilaktyczne w szkołach gminy Orzysz.

§ 5

1. Zakup sprzętu do realizacji zadania nie może przekroczyć 20% przyznanej dotacji.
2. Wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji zadania nie może przekroczyć 30% wartości otrzymanej dotacji.
3. Własny wkład podmiotu w realizację nie może być mniejszy niż 20% kosztów zadania.

§ 6

1. Organizacja realizująca zadania może wprowadzić zmiany w budżecie projektu, pod warunkiem , że :
1) nie wpływają one na realizację zasadniczych celów zadania, ani nie zmieniają zasadniczo jego zakresu merytorycznego,
2) zmiany ( przesunięcia) w ramach głównych pozycji budżetowych finansowych
z dotacji nie przekraczają 10 % danej pozycji.
2. W przypadku potrzeby zmiany w kosztorysie zadania przekraczającej 10% ogólnej kwoty zadania, organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest do wystąpienia z uzasadnioną prośbą do Burmistrza. Zmiana może być dokonana dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza w formie aneksu do umowy.

§ 7

Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Burmistrza Orzysza wsparcia dla Organizacji, jest jej działalność na rzecz Gminy Orzysz i jej mieszkańców oraz spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa.
Rozdział V
Zasady współpracy

§ 8

1. Współpraca Gminy z Organizacjami opiera się na zasadach:
- pomocniczości,
- suwerenności stron,
- partnerstwa,
- efektywności,
- uczciwej konkurencji,
- jawności.
2. Zlecanie realizacji zadań Gminy Organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych,
w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje określa uchwała budżetowa Rady Miejskiej na 2009 r.
5. Organizacje mogą z własnej inicjatywy składać oferty na realizację zadań publicznych
w tym również tych, które są już realizowane w inny sposób także przez organy administracji publicznej.
6. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji z budżetu Gminy , jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu tego zadania .

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 9

W terminie nie późniejszym niż do 31 marca 2010r. Rada Miejska uchwali Program współpracy Gminy z Organizacjami na 2010 r., biorąc pod uwagę w szczególności:
1) formy współpracy, o których mowa w rozdziale III niniejszego Programu,
2) informację Burmistrza o realizacji zadań publicznych objętych Programem,
a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.
Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2009 09:23
Data opublikowania: środa, 28 sty 2009 15:05
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2011 09:33
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 3562 razy