Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2008/2009

OGŁOSZENIE
o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006roku Nr 164, poz. 1163) na

„zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2008/2009”.


1. Nazwa i adres zamawiającego.
BURMISTRZ ORZYSZA
Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, gmina Orzysz, powiat Pisz, województwo Warmińsko- Mazurskie
www.orzysz.pl , e-mail: urząd.miejski@orzysz.pl

2. Określenie trybu zamówienia.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 14 000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV:90.21.20.00-6 - Usługa odśnieżania
CPV:90.21.30.00-3- Usługa usuwania oblodzeń.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli je udostępnienie jest odpłatne;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. Nr 28 ,lub po złożeniu zamówienia na piśmie, drogą pocztową, faxową lub elektroniczną.
Prowadzący postępowanie inspektor Dariusz Smakosz
e-mail: dariusz.smakosz@um.orzysz.pl , telefon 87/424 10 68

4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i likwidacja skutków śliskości pośniegowej i gołoledzi na drogach gminnych.
Zamawiający przewiduje dopuszczenie składania ofert częściowych.
Oferty częściowe dotyczą obsługi wydzielonych rejonów na terenie gminy Orzysz;
• Rejon I
Drogi gminne publiczne i gminne dojazdowe do zabudowy kolonijnej w sołectwach Cierzpięty, Drozdowo-Zastrużne, Dąbrówka, Chmielewo, Dziubiele, Tuchlin, Suchy Róg, Wężewo, Osiki, Okartowo, Grzegorze, Mikosze, Nowe Guty, Gaudynki, Szwejkówko, oraz według potrzeb drogi gminne w Orzyszu.
• Rejon II
Drogi gminne publiczne i gminne dojazdowe do zabudowań kolonijnych
w sołectwach: Ublik, Góra, Panki, Grądy, Odoje, Czarne, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Klusy, Wierzbiny oraz według potrzeb drogi gminne w Orzyszu.


5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia;
od podpisania umowy do 30 kwietnia 2009r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnionych warunków;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

• Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy.Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1ustawy.
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu sprzętu technicznego będącego w dyspozycji do zimowego utrzymania dróg (minimum samochód ciężarowy typu Jelcz, lub STAR z pługiem odśnieżnym bocznym, pług odśnieżny zawieszany na ciągniku, spycharko ładowarkę typu JCB, piaskarkę lub inny sprzęt przystosowany do likwidacji skutków gołoledzi i śliskości pośniegowej) oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy.
8. Informacja na temat wadium;
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
Cena (koszt)- 100%
10. Miejsce składania ofert;
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 11 w terminie do dnia 04.12.2008r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2008r. w siedzibie zamawiającego pok. Nr 28 o godz. 9:05.
11. Termin związania ofertą.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.


Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 lis 2008 10:31
Data opublikowania: środa, 26 lis 2008 14:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 gru 2008 12:34
Opublikował(a): Dariusz Smakosz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1868 razy