Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu na ubezpieczenie majątku Gminy Orzysz

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 087 4241067 Podaje informację o ogłoszeniu zamówienia : 1/ Ubezpieczenie majatku i interesów Gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 2/ Ubezpieczenie następstw nieszczęścliwych wypadków czlonków Ochotniczych straży pożarnych.
Orzysz, dnia 24.10.2008r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmioty zamówienia:
„Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
„Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Orzysz”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Burmistrz Orzysza zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza
Ulica: Giżycka 15
12-250 Orzysz
Strona internetowa: www.bip.orzysz.pl
E-mail: um@orzysz.pl
Dni pracy Urzędu:
-poniedziałek; 8:00 – 16:.00
-wtorek, Środa, czwartek, piątek 7:30 – 15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony na wartość zamówienia poniżej 206 000 euro

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl
Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego Sala Nr 26.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, odrębnie i niezależnie dla każdego zadania.
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Zadanie1: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Orzysz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
- ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenia komunikacyjne (AC. OC. NNW)
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 14 osób odpracowujących wyrok (dotyczy
Administracji Budynków Komunalnych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 45 osób (dotyczy Środowiskowej Świetlicy
Opiekuńczo Wychowawczej)

Zadanie 2: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Orzysz.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej),66516000-0 ( usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ) ,66516100-1 ( usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110-0( usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100-3 ( usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy począwszy od 17 listopada 2008 r., z poszanowaniem umów aktualnych, zawartych wcześniej

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
1.2. Posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową
1.3. Wyrażają zgodę na:
a) ratalną płatność składki (kwartalnie)
b) objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach (wyszczególnionego w załącznikach do SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian i/lub korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych) oraz całokształtu prowadzonej działalności przez jednostki organizacyjne,
c) przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienionych w załącznikach do specyfikacji,
d) niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
e) wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z poszanowaniem aktualnych umów ubezpieczenia, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.
1.4. Opracują ofertę wg załączonych formularzy zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach.
1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają na dzień 30.06.2008 r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi i pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami powyżej 100%.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

2.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców,
o których mowa w art. 24 ustawy:
2.1.1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2.1.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
2.1.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.1.4. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.1.5. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2.1.6. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust. 1 pkt 1-3.
2.1.7. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2.1.8. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2.1.9. nie złożyli w ofercie i w terminie określonym w dodatkowym wezwaniu zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków albo złożone dokumenty zawierają błędy, a także, jeżeli nie złożyli w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy.
2.1.10. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

2.2. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
2.2.1. jest niezgodna z ustawą
2.2.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.2.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
2.2.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.2.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2.2.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny
2.2.7. w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
2.2.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
2.2.9. nie zawiera ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia stanowiących podstawę poszczególnych umów ubezpieczenia

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zadanie I

Nazwa kryterium

Cena oferty ubezpieczeniowej

Klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane
Waga

80 %

20 %


Zadanie II
Nazwa kryterium

Cena oferty ubezpieczeniowej Waga

100 %


X. miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Giżycka 15
12-250 Orzysz
Pokój nr 10
do godz. 1030 dnia 5 listopada 2008 r.
XI. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz o adresie strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy, w okresie 1 roku od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 paź 2008 12:56
Data opublikowania: piątek, 24 paź 2008 14:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lis 2008 09:58
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2258 razy