Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 189/08

Burmistrza Orzysza z dnia 10 października 2008 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2009 rok.
Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i 5 uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLIV/642/06 z dnia 31 maja 2006r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

1. Do planowania dochodów na 2009 rok przyjąć:
1) Dochody własne gminy:
a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych )
przewidywane wpływy z roku 2008 zwiększyć o wskaźnik wzrostu górnych granic
stawek kwotowych (ustawowych), z wyjątkiem stawki za pozostałe grunty – przyjąć
górną granicę stawki kwotowej,
b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przewidywane
wpływy z roku 2008 zwiększyć o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek
kwotowych,
c) dochody z podatku rolnego wyliczyć obniżając obowiązujące stawki za 1 ha
w 2008 r. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe mające wpływ na plony
płodów rolnych,
d) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r.
e) z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyszacować na podstawie możliwości
pozyskania nabywców na nieruchomości,
f) dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w
2008 r.
2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję
ogólną dla gminy zaplanować w kwotach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów.
a) Dotacje celowe na zadania administracji rządowej zleconych gminie oraz inne dotacje na zadania zlecone ustawami jak i na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanować w kwotach wynikających z informacji od dysponentów budżetów.
b Dochody od jednostek budżetowych Gminy przyjąć według wyliczeń kalkulacyjnych
poszczególnych zadań.

2. Do planowania wydatków bieżących:
1) Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanować w dotychczasowym zakresie.
2) Wydatki na wynagrodzenia zaplanować z przewidywanym wzrostem.
3)Wydatki na remonty bieżące niektórych gminnych obiektów zostaną określone w
projekcie budżetu po uprzednim ustaleniu dochodów budżetowych i możliwości
ustalenia środków finansowych na ten cel.

3. Dotację dla samorządowej instytucji kultury ustalić na poziomie zabezpieczającym bieżące utrzymanie budynku Domu Kultury, byłego Kina i świetlic wiejskich, oraz na realizację zadań statutowych DK i Biblioteki Miejskiej w Orzyszu i jej Filii łącznie z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

4. Planowane zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :
1) organizacja masowych imprez sportowych,
2) organizacja imprez promujących zdrowy styl życia i prowadzenie sportowych zajęć
pozalekcyjnych,
3) edukacja ekologiczna.

5. Planowane zadania do realizacji w roku 2009.
1Realizacja projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności:
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Mikosze, Grzegorze,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Wierzbiny, ul. Polna, Ełcka,
Kwiatowa, Klonowa, Słoneczna.
- podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej w Okartowie.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz budowa i remont
odcinków dróg gminnych:
- droga do wsi Gaudynki,
- droga do wsi Szwejkówko,
- droga do wsi Odoje,
- droga przez wieś Mikosze i Mikosze Osada,
3. Remont i wymiana nawierzchni chodnikowych na terenie miasta i gminy Orzysz.
4. Rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych (adaptacja i modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych przy ul.WojskaPolskiego.
5. Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie miasta ul. Ełcka .
6. Budowa ekologicznej przystani żeglarskiej „ekomarina” wraz z kompleksem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło.
7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu.
8. Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.
9. Budowa świetlicy wiejskiej Mikosze – Osada.
10. Adaptacja i remont budynku kina REMO w Orzyszu.
11. Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu ul. Leśna.
12. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia.
13. Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy gimnazjum.
14. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż ul. Kanałowej – Leśna w Orzyszu.
15. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego do przystanku Szwejkówko oraz ul. Giżycka do przejazdu kolejowego Grądy.
16. Zagospodarowanie terenu i urządzenie parkingu przy ul. Wojska Polskiego – Mazurska (za pocztą).
17. Budowa budynku socjalnego (10 mieszkań) przy ul. Wojska Polskiego (za pocztą).
18. Adaptacja dwóch mieszkań na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

6. Utworzyć rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków budżetu oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe i klęski żywiołowe do wysokości 5% wydatków budżetu.


7. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2008 r.
przewidywany jest w kwocie 4.134.464,29 zł.

8. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2009 r. planowane są w kwocie 558.480 zł.

9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: piątek, 17 paź 2008 08:27
Data opublikowania: piątek, 17 paź 2008 08:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:05
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 2563 razy