Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU SAMODZIELNEGO MIEJSKO -GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ORZYSZU

RGI.IV.341-12/08
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Urząd Miejski w Orzyszu
Ulica; nr Giżycka 15
Kod; miejscowość 12-250 Orzysz
e-mail: um@orzysz.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
Zamieszczanie obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
TAK Numer ogłoszenia w BZP 195324
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU SAMODZIELNEGO MIEJSKO -GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ORZYSZU.
Określenie przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT:
1.Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych (platforma do transportu pionowego dla osób niepełnosprawnych z parteru na piętro do zamontowania wewnątrz budynku. 2.Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
3.Przystosowanie korytarzy dla osób niepełnosprawnych (z wyłożeniem podłóg wykładziną antypoślizgową oraz zamontowaniem poręczy na ścianach korytarzy) .
4.Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych .
5.Wymiana drzwi wejściowych z przystosowaniem dla niepełnosprawnych.
6.Roboty malarskie.
Szczegółowy zakres robót określono w załącznikach do SIWZ - Przedmiary robót, opis parametrów platformy dla niepełnosprawnych.
Rodzaj zamówienia
ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45.00.00.00-7
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części
Wartość 163.192,57 Waluta PLN
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NIE
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy):Nazwa (jeżeli dotyczy):
Data udzielenia zamówienia 24-09-2008
Liczba otrzymanych ofert): 1
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Nazwa Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna
Adres pocztowy ul. Barlickiego 4
Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy 97-200
Kraj/województwo ŁÓDZKIE
Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty 163.192,57
Oferta z najniższą ceną 163.192,57
/Oferta z najwyższą ceną 163.192,57
Waluta PLN


Data powstania: czwartek, 2 paź 2008 12:24
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2008 12:59
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lut 2014 09:57
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 2595 razy