Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 174/2008 Burmistrza Orzysza z dnia 19 wrzesnia 2008r.

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. " Rozwój kultury fizycznej i sportu"
Zarządzenie Nr 174 /2008
Burmistrza Orzysza
z dnia 19 września 2008 r.


w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. „ Rozwój Kultury fizycznej
i sportu ”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, oraz z 2007r. Nr. 173 poz. 1218) , w związku z § 10 ust. 1 Uchwały Nr XXX/151/05 Rady Miejskiej
w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r., w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i Uchwałą Nr XVI/106/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
30 stycznia 2008r. w sprawie programu współpracy na 2008 rok Gminy Orzysz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie zadania publicznego pn. „Rozwój kultury fizycznej
i sportu” zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania,
o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:
1) Iwonę Borzykowską – Podinspektora w Referacie Spraw Społecznych
i Promocji.
2) Teresę Nagórską - Podinspektora w Referacie Finansowym..

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych i Promocji i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk


Załącznik
do Zarządzenia Nr 174 /2008
Burmistrza Orzysza
z dnia 19 września 2008r.Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotację na realizację zadania publicznego pn.
„ Rozwój kultury fizycznej i sportu”Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji (w zł)
1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Śniardwy” Orzysz
Orzysz, ul. 1-go Maja 8.000,-
2. Uczniowski Klub Sportowy „ Jedynka”
Orzysz, ul. Wojska Polskiego 14 4.000,-
Data powstania: poniedziałek, 22 wrz 2008 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 22 wrz 2008 13:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 paź 2008 08:14
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1593 razy