Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg Nieograniczony na LIkwidację barier architektonicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Orzyszu

Przetarg Nieograniczony RGI.IV.341-12/08
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Urząd Miejski w Orzyszu
Ulica; nr Giżycka 15
Kod; miejscowość 12-250 ORZYSZ
e-mail: um@orzysz.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.orzysz.pl
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):


OGŁOSZENIE DOTYCZY
zamówienia publicznego

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa
OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:
LIKWIADACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU SAMODZIELNEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ORZYSZU.
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Przysługuje odwołanie
NIE
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT:
1.Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych (platforma do transportu pionowego dla osób niepełnosprawnych z parteru na piętro do zamontowania wewnątrz budynku. 2.Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
3.Przystosowanie korytarzy dla osób niepełnosprawnych (z wyłożeniem podłóg wykładziną antypoślizgową oraz zamontowaniem poręczy na ścianach korytarzy) .
4.Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych .
5.Wymiana drzwi wejściowych z przystosowaniem dla niepełnosprawnych.
6.Roboty malarskie.
Szczegółowy zakres robót określono w załącznikach do SIWZ - Przedmiary robót, opis parametrów platformy dla niepełnosprawnych.
CPV 45000000-7
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE
ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty:
Opisy, fotografie platformy dla niepełnosprawnych .
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wykonawca może zamiast w/zaświadczenia złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania do 15-11-2008r.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Informacje na temat wadium:
WADIUM: NIE WYMAGANE
WARUNKI UDZIAŁU
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi :
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,


OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA POSIADA NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ORAZ DYSPONUJE POTENCJAŁEM TECHNICZNYM, A TAKŻE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
- Sporządzić wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
- Przedłożyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

KRYTERIA: ZNACZENIE
Cena całkowita 80
Termin wykonania zamówienia 20
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE :
Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.orzysz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem : Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , pok. nr 29
TERMIN SKŁADANIA OFERT 11-09-2008 godz. 12:00 siedziba Zamawiającego pokój nr 11(sekretariat)
OTWARCIE OFERT odbędzie się dnia 11-09-2008 o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 29.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)Orzysz, dnia 20-08-2008r.
miejscowość, data
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 sie 2008 09:13
Data opublikowania: piątek, 22 sie 2008 09:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 wrz 2008 08:46
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1945 razy