Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA BUDWĘ BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012"

RGI.IV.341-8/08- TRYB- PRZETARG NIEOGRANICZONY-WYBÓR WYKONAWCY
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Urząd Miejski w Orzyszu
Ulica; nr Giżycka 15
Kod; miejscowość 12-250 Orzysz
e-mail: um@orzysz.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzysz.pl
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
Zamieszczanie obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
TAK Numer ogłoszenia w BZP 134012
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Orlik 2012
Określenie przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest
-wykonanie boisk , piłkarskiego i wielofunkcyjnego,
- wykonanie oświetlenia boisk,
- wykonanie ogrodzenia z piłkochwytami,
- wykonanie fundamentów pod budynek zaplecza,
- wykonanie infrastruktury technicznej: przyłączy -sanitarnego , energetycznego.
Boisko piłkarskie
Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna o wysokości min. 6 cm. Ogrodzenie boiska wykonane jest z siatki stalowej powlekanej o małych oczkach. Piłkochwyty są zamontowane w sposób trwały i wykonane z siatki.
Boisko wielofunkcyjne
Nawierzchnia boiska wykonana jest na podbudowie dynamicznej. Nawierzchnia poliuretanowa przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych. Ogrodzenie boiska wykonane jest z siatki stalowej powlekanej
Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia boiska piłkarskiego (30m x62m), - 1860,0 m2
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego (19,1m x 32,1m) - 613,11 m2
Boisko piłkarskie wg projektu typowego
Podbudowa:
- grunt rodzimy, zagęszczony
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 15cm,
- warstwa geowłokniny z polipropylenem typu TYPAR SF-32 do separacji i wzmocnienia gruntu
- warstwa odsączająca 2 piasku lub pospółki o gr. 30cm,
- warstwa geowłokniny 2 polipropylenem typu TYPAR SF-32 do separacji i wzmocnienia gruntu
-warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie 2 betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%.
Nawierzchnia do piłki nożnej:
Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego 2 oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
5. Nawierzchnia - trawa syntetyczna:
b) skład chemiczny włókna - polietylen,
c) wysokość włókna - min. 60 mm
Wyposażenie sportowe:
Piłka nożna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.

Boisko wielofunkcyjne wg. projektu typowego
Podbudowa:
Przekrój przez podbudowę:
- grunt rodzimy, zagęszczony
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 15cm,
- warstwa geowłókniny z polipropylenem typu TYPAR SF-32 do separacji i wzmocnienia gruntu
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 30cm,
- warstwa geowłókniny z polipropylenem typu TYPAR SF-32 do separacji i wzmocnienia gruntu
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%.
Nawierzchnia
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Nawierzchnia - poliuretan - gr. 13mm
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm
Musi posiadać certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatę ITB .
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej.
Wyposażenie sportowe:
Koszykówka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz
uchylna, siateczka do obręczy. Ilość: 4 zestawy.
Siatkówka:
Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i
mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 2 zestawy.
Instalacje
Według odrębnych opracowań zawartych w projekcie architektoniczno- budowlanym, zaprojektowane przy założeniu, że teren pod budowę jest uzbrojony.
Uwagi końcowe.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty(materiały i robociznę ) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną -60 miesięcy.

Fundament pod budynek zaplecza wg. projektu typowego
Ogrodzenie wg. Projektu typowego
Ogrodzenie wykonać wg projektu typowego.
Ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej. Wypełnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysokość min. 4m. Rozstaw słupków od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne, możliwość otwierania bramy za pomocą siłowników elektrycznych . Szerokość furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m, wysokość do wyboru. Piłkochwyty o wysokości min. 6m
Chodniki
Konstrukcja nawierzchni dla chodników:
- polbruk grubości 6cm,
- podsypka piaskowa 0,4-2,Omm, grubości 5cm,
- pospółka z dodatkiem kruszywa łamanego do 16 mm o grubości 15 cm
- warstwa odsączająca piaskowa 10 cm
- podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone do współczynnika 0,95.
Chodniki obramowane są obrzeżem betonowym o wymiarach 20x6x100cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej.
Wody opadowe chodników odprowadzone są powierzchniowo bezpośrednio na teren zielony. Chodniki zaprojektowano z polbruku w kolorze szarym.

Rodzaj zamówienia
ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45.21.22.21-1
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części
Wartość 1.036.642,28 Waluta PLN
ZAMÓWIENIE NIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Data udzielenia zamówienia 08-08-2008
Liczba otrzymanych ofert: 4
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Nazwa: AQUAT KAZIMIERZ BOBOWIK
Adres pocztowy: ul. KRZEMOWA 2
Miejscowość : EŁK
Kod pocztowy: 19-300
Kraj/województwo : warmińsko-mazurskie
Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty 1.036.642,28
Oferta z najniższą ceną 1.036.642,28
Oferta z najwyższą ceną 1.462.546,66
Waluta PLN
Data powstania: środa, 13 sie 2008 13:52
Data opublikowania: środa, 13 sie 2008 14:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 sie 2008 09:13
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1984 razy