Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Drugi przetarg nieograniczony na Remont dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej im. mjr.Henryka Sucharskiego w Orzyszu

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego
Ulica; nr Wojska Polskiego 14
Kod; miejscowość 12-250 ORZYSZ
e-mail: sporzysz@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):


OGŁOSZENIE DOTYCZY
zamówienia publicznego

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Inny (proszę określić):
podmiot prawa publicznego
OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:
Remont dachu na budynku głównym Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu (postępowanie drugie)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Przysługuje odwołanie
NIE
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont dachu na budynku głównym Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu (postępowanie drugie)

Zakres robót przewiduje demontaż istniejącego pokrycia dachowego ok. 750m2 -dachówka , wymianę części elementów konstrukcji dachu, wykonanie nowego pokrycia z obróbkami.
Szczegółowy zakres robót określony w zał. nr 5 ( przedmiar robót) .
CPV 45260000-7
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
2 miesiąca od dnia podpisania umowy
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Informacje na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
WARUNKI UDZIAŁU
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi :
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- udzielić minimum 3 letniej gwarancji na wykonane roboty.
-przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art.10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.2016 z późn. zm.) dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji , a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA POSIADA NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ORAZ DYSPONUJE POTENCJAŁEM TECHNICZNYM, A TAKŻE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
- Sporządzić wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wymagane jest wykazanie co najmniej dwóch robót o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia co do wielkości wykonanych robót na jednym obiekcie.
Wykazane roboty budowlane muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
- Sporządzić wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
Wymagane jest wykazanie co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
- Przedłożyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

- Sporządzić wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca.

-Złożyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę.
W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA ZNAJDUJE SIĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA:
-Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
-Polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu, umowę regulującą współpracę tych wykonawców:
-wskazanie tzw. Partnera Wiodącego – Pełnomocnika, który będzie reprezentował wszystkich Wykonawców wobec Zamawiającego w czasie wykonywania zamówienia oraz do upływu okresu gwarancji i rękojmi, z którym Zamawiający będzie prowadzić wszelką korespondencję, oraz na którego rachunek Zamawiający będzie przekazywał należność za wykonane zamówienia.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

KRYTERIA: ZNACZENIE
%
Cena całkowita 95
Okres gwarancji 5
Razem znaczenie 100
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE :
Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.orzysz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem : Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 14 , 12-250 Orzysz
TERMIN SKŁADANIA OFERT 21-08-2008 godz. 14:00 siedziba Zamawiającego , pokój nr - Sekretariat Szkoły
OTWARCIE OFERT odbędzie się dnia 21-08-2008 o godz. 14:10 w siedzibie Zamawiającego w pokój nr- Gabinet Dyrektora.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30dni (od ostatecznego terminu składania ofert).Orzysz, dnia 2008-08-01
miejscowość, data

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 sie 2008 14:38
Data opublikowania: piątek, 1 sie 2008 15:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 sie 2008 09:13
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1950 razy