Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych - Wspólne Podwórko 2024” w 2024 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.571 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXVIII/527/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2023r.,  w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, 

Burmistrz Orzysza  zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r; poz. 571 ze zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych - Wspólne Podwórko 2024” w 2024 roku.

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:
Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r;  poz. 571 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.  
2. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert, 
3. Posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu za wyjątkiem wyciągu z KRS-u należy dołączyć do zgłoszenia). 
II. Zadaniem komisji jest ocena merytoryczna ofert realizacji zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
III. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
IV. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta, w terminie do  16 maja 2024 r. do godz. 15:30. 
V. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1. Żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2. Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3. Wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.
VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: piątek, 19 kwi 2024 12:22
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2024 12:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 maj 2024 07:51
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 38 razy