Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11, art. 13 oraz art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXVIII/527/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2023r Rady Miejskiej w Orzyszu, w sprawie Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie  realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych - Wspólne Podwórko 2024”.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych - Wspólne Podwórko 2024”
            
Zadanie obejmuje:
1) tworzenie i organizacja miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Orzysz,
2) wspieranie działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania,
3) animowanie budowy kapitału społecznego poprzez wspólne projektowanie, realizowanie i przejmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką
W budżecie Gminy Orzysz na realizację w/w zadania przeznacza się w 2024r. kwotę  w wysokości  50 000,00  zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).
W 2023 roku w/w zadanie było realizowane w formie regrantingu i udzielono  dotacji na w wysokości  50 000zł.

II.  Cele konkursu i oczekiwane rezultaty realizacji zleconego zadania
1. Cele Konkursu:
1.1 przeprowadzenie przez realizatorów działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska lokalnego poprzez zagospodarowanie najbliższej przestrzeni,
1.2 budowę kapitału społecznego poprzez wspólne projektowanie, realizowaniei przyjmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką,
1.3 zwiększenie poziomu terenów zielonych w przestrzeni sąsiedzkiej,
1.4 tworzenie i organizacja miejsc wypoczynku, rekreacji i zieleni wokół budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Orzysz,
1.5 integracja obywatelska.
2. Oczekiwane rezultaty realizacji zleconego zadania:
2.1. Liczba uczestników realizacji zadania
2.2 Liczba godzin realizacji  zadania, imprez, wydarzeń
3. Wyżej wymienione rezultaty są obligatoryjne.

III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy nie później niż do 31 grudnia 2024r.
2. Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.
3. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres: przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i jego rozliczenia.
4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawarta umową.
5. Dopuszcza się w trakcie realizacji  zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działami o 20% z zachowaniem  danego kosztu oraz nie dodając nowego, z zastrzeżeniem kosztów osobowych, w których dopuszczalna wysokość przesunięć może  wynosić 10% ( dot. wynagrodzenia trenerów, księgowych itp.) Zmiany do wyżej  określonych  poziomów nie wymagają aneksu do umowy.
6. Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
7. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), informację o tym, że zadanie jest dotowane przez Burmistrza Orzysza.
8. Oferent zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III. pkt 6 wzoru oferty realizacji zadania publicznego.
9. Beneficjenci zadania:  mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych budynków wielorodzinnych, dzieci, młodzież i dorośli  z terenu  Gminy Orzysz.

IV. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3. ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (j.t Dz. U. z 2023r., poz.  571 ze zm.), które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Orzysz;
2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne  przyznaniem dotacji.
3. Zadania zlecane jest w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
4. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty.
5. Maksymalna wysokość przyznanej dotacji będzie wynosiła 10 000,00 zł dla jednego projektu. 
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
7. Z uwagi na charakter konkursu w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wymaga się od oferentów wykazania wkładu  własnego, (finansowego i rzeczowego),  który  nie może być mniejszy niż 10 % kosztów zadania.
8. Wymaga się aby co najmniej 10% wartości projektu przeznaczył na zakup roślin wieloletnich – drzewa, krzewy, byliny.
9. Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.                

V.  Termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście do dnia 17 maja 2024r. do godz. 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu  lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych - Wspólne Podwórko 2024”.                  
Decyduje termin rejestracji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

VI.  Warunki składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań.
2. Złożona oferta powinna być zgodna z:
2.1 Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023r.  poz.  1571 ze zm.),
2.2 Uchwałą Nr  LXVIII/526/23  Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2023r; w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024rok.
3. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
4. Oferta powinna zawierać:
4.1 prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania woli, zgodnie z kopią odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
4.2 szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający pełny opis planowanego działania,
4.3 informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
4.4 kopia aktualnego statutu podmiotu składającego ofertę, podpisany przez osoby reprezentujące,
4.5 Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, lub inny dokument  stanowiący o podstawie działalności  danego oferenta ( np. wpis do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym).
4.6 oświadczenie  o zgodności dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym.
4.7 oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego  ze wskazaniem numeru konta oferenta.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz  termin dokonania wyboru ofert                                                                                                                                      
1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona powołana zarządzeniem Burmistrza Orzysza komisja konkursowa do opiniowania ofert, która będzie brała pod uwagę  następujące kryteria:  
1.1 ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot, który złożył ofertę,
1.2 ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
1.3 ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
1.4 uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
1.5 uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
1.6 uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań publicznych  w przypadku organizacji , które w latach  poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
2. Oferta nie spełniająca wymogów kompletności podlega uzupełnieniu przez podmiot składający w terminie 3 dni od daty powiadomienia o zaistniałych brakach. Powiadomienia dokonuje się z pośrednictwem telefonu, e-maila lub faxu.
3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż  30 dni od upływu terminu  złożenia oferty.
4. Przyznanie niższej  kwoty dotacji  zobowiązuje oferenta odpowiednio do  korekty syntetycznego opisu zadania/ opisu zakładanych  rezultatów / kalkulacji przewidywanych kosztów/ harmonogramu realizacji zadania. Zmiana zakresu zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.
5. Brak przedstawienia zaktualizowanych dokumentów wymienionych w pkt 5 w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia  o przyznaniu niższej  niż wnioskowana kwoty  dotacji, jest równoznaczne z odstąpieniem  od podpisania umowy dotacyjnej.
6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
6.1 złożenie po terminie,
6.2 niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
6.3 zgłoszenie na niewłaściwym formularzu,
6.4 złożenie przez podmiot nieuprawniony,
6.5 zakres  zadania nie jest zgodny z celami konkursu
6.6 oferta nie zawiera obligatoryjnych rezultatów  określonych w ogłoszeniu konkursowym
7. Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym nie wymaga formy pisemnej.
8. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Orzysza po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.   Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na  stronie internetowej www.orzysz.pl, www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Orzyszu.
9. Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Osoba uprawniona do kontaktów Katarzyna Owczarek, pok. 210 Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 kwi 2024 11:44
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2024 11:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2024 07:46
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 83 razy