Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe z dnia 1 grudnia 2023 r.

na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych i pożarniczych Gminy Orzysz, Urzędu Miejskiego w Orzyszu, Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Gminie Orzysz oraz sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Orzysz w 2024 r.

Zapytanie ofertowe
„Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych i pożarniczych Gminy Orzysz, Urzędu Miejskiego w Orzyszu, Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Gminie Orzysz oraz sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Orzysz w 2024 r.”
I. ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Orzysz 
12-250 Orzysz, ul. Rynek 3
NIP: 849 – 15 – 04 – 380 
REGON: 790671515

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw:
a) do pojazdów służbowych i pożarniczych Gminy Orzysz, Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Gminie Orzysz;
b) sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Orzysz (obejmującego motopompy, pompy, piły, agregaty, sprzęt ratownictwa drogowego).
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu pożarniczego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
a) benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95 – 1.600 litrów
b)  olej napędowy ON – 6.200 litrów.
Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkowąi zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów co do ilości, ze względu na aktualne potrzeby. W takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta obowiązkowo musi posiadać datę sporządzenia, zawierać nazwę i adres Wykonawcy, jego NIP i REGON, dane kontaktowe (telefon lub adres email) oraz musi być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – wg. załącznika nr 2 do niniejszego zapytania;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg. załącznika nr 3 do niniejszego zapytania;
c) wzór umowy - zaakceptowany przez wykonawcę na każdej ze stron, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania; 
d) potwierdzoną przez oferenta ,,za zgodność z oryginałem” kopię koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
a) posiadają, przewidziane prawem, uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami tj. posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania;  
c) posiadają minimum jedną stację paliw, czynną we wszystkie dni miesiąca, w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego;
d) złożą ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w pkt IV. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIAOFERT 

1.Ofertę należy złożyć:
- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3 12- 250 Orzysz w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 – pokój nr 4 Biuro Obsługi Interesanta
lub
- przesłać na adres Urząd Miejski w Orzyszu ul. Rynek 3 12- 250 Orzysz
lub
- przy pomocy skrzynki epuap na adres: /umorzysz/SkrytkaESP w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. do godziny 9.00. 
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej napisem:
„Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Gminy Orzysz – oferta” Nie otwierać przed 11 grudnia 2023 r. do godziny 9:00
2.Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, (I piętro, pokój nr. 113) dnia 11 grudnia 2023 r., o godzinie 10.00
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5.Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.bip.orzysz.pl w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia do 130 000,00 zł zapytania ofertowe. 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1.Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrzenia, jeżeli:
a) oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu 
b) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,
c) do oferty zostały załączone wszystkie załączniki określone w pkt IV zapytania;
b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2.Kryteria oceny ofert.
Kryterium oceny oferty będzie stanowić wartość brutto wykonania zamówienia – 100%, wyliczona wg. poniższego wzoru: 
Kryterium wartość brutto  wykonania zamówienia: 

Wn = Cn/Cb x 100pkt 
gdzie:
Wn – Wartość brutto 
Cn – Cena najniższej oferty
Cb – Cena badanej oferty
Oferowana wartość opustu podana w formularzu ofertowym musi być jednakowa dla Pb 95 oraz ON. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.


VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi oferentów telefonicznie lub droga mailową.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, unieważnienia zapytania ofertowego lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
4. Oferty, które nie spełnią warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.


IX. DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej wartości brutto wykonania zamówienia i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wartość brutto wykonania zamówienia w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż wartość brutto wykonania zamówienia w ofercie głównej złożonej przez oferenta.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1.Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;
2.Wzór oświadczenia dotyczącego jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 2
3.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
4.Wzór umowy – załącznik nr 4. 


BURMISTRZ
(-) mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 1 gru 2023 13:32
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2023 13:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2024 10:16
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 106 razy