Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty

opracowywanie na rzecz Gminy Orzysz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i załącznikami graficznymi oraz projektów decyzji dla inwestycji celu publicznego wraz z analizą i załącznikami graficznymi w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz zgodniez Zarządzeniem Burmistrza Orzysza Nr 8/01/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000,00 zł (zmienionym Zarządzeniem Burmistrza Orzysza Nr 21/09/2022 z dnia 26 września 2022 r.) zapraszam do złożenia oferty cenowej na opracowanie na rzecz Gminy Orzysz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i załącznikami graficznymi oraz projektów decyzji dla inwestycji celu publicznego wraz z analizą i załącznikami graficznymi w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Przedmiotowa usługa polega w szczególności na:
1. Przeprowadzeniu niezbędnych analiz terenu wraz z wynikami tych analiz, celem prawidłowego ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, które mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588 ze zm.);
2. Opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które mają być wykonane zgodnie z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami w tym zakresie;
3. Przygotowaniu odpowiedniej ilości papierowych wersji projektów decyzjii wyników analiz, określonych w art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) wyznaczenie instytucji, które dokonają ich uzgodnienia; 
4. Przedłożeniu dodatkowego egzemplarza archiwalnego projektu decyzji z analizą, wynikami analizy oraz pełnej wersji tego dokumentu w formie elektronicznej;
5. Konieczność ponownego przygotowania decyzji zachodzącej w wyniku uchylenia w instancji odwoławczej wcześniej wydanej decyzji a przygotowanej przez urbanistę;
6. Przygotowanie projektu decyzji zmieniającej decyzję wydaną przez Burmistrza  w przypadku złożenia takiego wniosku przez Strony.

Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym do dnia 13.12.2023 r., do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz (Punkt Obsługi Klienta) lub przesłana na w/w adres urzędu lub przesłana na adres e-mail um@orzysz.pl. Oferty wniesione po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Szacunkowa ilość projektów do sporządzenia w 2024 roku – 90 szt.
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty kopię uprawnień do wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy / decyzji dla inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 5 i art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 lis 2023 12:14
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2023 12:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 gru 2023 08:48
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 143 razy