Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program opieki nad zwierzętami na rok 2023

Na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 30 marca 2023 r. został przyjęty program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzysz w roku 2023. Obejmuje on swoim zakresem zadania określone w ustawie o ochronie zwierząt. Gmina Orzysz podpisała umowy z podmiotami, które będą je realizować

Wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymaniem, sterylizacją i kastracją zajmuje się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, SONIECZKOWO z siedzibą w Żarnowie Pierwszym 9A, 16-300 Augustów. Zwierzęta bezdomne tj. psy należy zgłaszać osobiście do Urzędu Miejskiego pokój 214 lub pod nr telefonu 600 902 896.

Kastracją lub sterylizacją zwierząt znajdujących się pod opieką właścicieli lub opiekunów zamieszkujacych Gminę zajmuje się Gmina Orzysz.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy do Gabinetu Weterynaryjnego "MULTIWET" ul. Polna 10, 12-250 Orzysz, tel. 601 778 328; 604 410 048, 602 350 877. 

Zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi powierzono Panu Witoldowi Sznipowi. 

Gmina Orzysz zleca transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów będących własnością gminy Orzysz tj. placów, dróg, terenów zielonych i innych pozostających w gestii gminy Orzysz firmie EnergoUtil ul.Ełcka 1a, 19-300 Nowa Wieś Ełcka.

Za utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych i krajowych, w tym usuwanie zwłok zwierząt, odpowiedzialny jest zarządca drogi.      

Funkcję koordynatora powyższych zadań pełni Wydział Inwestycji, Gospodarski Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Orzyszu pok. nr 214 tel. 600 902 896.

 

Link do treści Programu opieki nad zwierzętami na rok 2023

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_WM/2023/2174/ogl/pol/pdf