Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Renowację cmentarza wojennego w Orzyszu.

Wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł. Podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. )
Działając na podstawie Zarządzeniem Burmistrza  Nr  21/09/2022 z dnia 26 września 2022 r. ze zmianami w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na Renowację cmentarza wojennego w Orzyszu.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz, NIP 849 15 04 380, REGON 790671515,
Adres zamawiającego:  ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz,
Telefon:   87/307 09 40, 87/307 09 60,
Faks:    87/307 09 50,
Adres poczty elektronicznej:  um@orzysz.pl; 
Godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie renowacji pomnika wraz z wykonaniem ścieżki na cmentarzu wojennym w miejscowości Orzysz.
Miejsce inwestycji zlokalizowane jest na działce w obręb. Miasto Orzysz, dz. nr 279 Gmina Orzysz. 
Szczegółowy zakres zamówienia: 
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 oraz nr 2. 
Zadanie należy wykonać przestrzegając budowy wg dołączonej dokumentacji technicznej. Dołączony przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy. 
Zadanie pn. Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu realizowanie z Programu  Groby i Cmentarze Wojenne w kraju 2023. Dofinasowanie zadania realizowane jest ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

2. Warunki udziału w postępowaniu 
Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

II. Termin realizacji zadania
Zadanie należy zrealizować do  do 20.12.2023 r. 

III. Kryteria oceny oferty:
Cena- 100 %
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
CENA= (Cena najniższej oferty (zł) x 100,00 pkt. x 100%)/ Cena oferty badanej (zł))

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 100 pkt.
Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.
Zamawiający, informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.

3. Termin złożenia oferty i wymagania:
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy – załącznik nr 3 należy składać do dnia: 11 października  2023 r. do godz. 15:00 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 004 parter) w siedzibie zamawiającego: Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz (koperta /opakowanie zawierające ofertę powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący: Oferta - „Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu”
O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.

V. Wybór oferty
1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 4 paź 2023 08:47
Data opublikowania: środa, 4 paź 2023 09:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2023 13:54
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 155 razy