Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wzmocnienie konstrukcji sali gimnastycznej z wykonaniem elewacji przy szkole Podstawowej w Okartowie

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Urząd Miejski w Orzyszu
Ulica; nr Giżycka 15
Kod; miejscowość 12-250 ORZYSZ
e-mail: um@orzysz.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzysz.pl
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
Zamieszczanie obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
TAK Numer ogłoszenia w BZP 80969
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Wzmocnienie konstrukcji sali gimnastycznej z wykonaniem elewacji przy Szkole Podstawowej w Okartowie.
Określenie przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje:
I. Wzmocnienie następujących elementów konstrukcyjnych sali gimnastycznej:
1.platwie dachowe (50% ilości),
2. stężenia kratowe dachu w polach skrajnych przyległych do ściany szczytowej oraz budynku łącznika,
3. wykonanie stężeń słupów (skratowanie),
4. wzmocnienie filarów międzyokiennych,
5. wzmocnienie ściany szczytowej.
II. Wykonanie elewacji sali gimnastycznej.
Rodzaj zamówienia
ROBOTY BUDOWLANE
CPV
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części
Wartość 64.457,09 Waluta PLN
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NIE
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy):nie dotyczy Nazwa (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Data udzielenia zamówienia 30-05-2008
Liczba otrzymanych ofert): 3
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Nazwa INSTALATORSTWOSANITARNE I C.O. ANDRZEJ BANACH
Adres pocztowy: ul. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 2A/55
Miejscowość: ŁOMŻA
Kod pocztowy: 18-400
Kraj/województwo: Podlaskie
Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty 64.457,09
Oferta z najniższą ceną 64.457,09
/Oferta z najwyższą ceną 64.457,09
Waluta PLN
Data powstania: piątek, 30 maj 2008 11:51
Data opublikowania: piątek, 30 maj 2008 11:58
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lut 2014 09:52
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 2361 razy