Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 17, pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/671/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 października 2006r.,
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORZYSZA
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu MIKOSZE gmina Orzysz.

Zgodnie z art. 17, pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz
Uchwały Nr XLVIII/671/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 października 2006r.,
Zawiadamiam
że w dniach od 27 maja 2008r. do dnia 17 czerwca 2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu (pokój nr 29) w godz. pracy Urzędu, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt:

… „ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu MIKOSZE gmina Orzysz łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko”…

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2008r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu w sali nr 1.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Orzysza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresem wnioskodawcy oraz określeniem przedmiotu wniosku i zaznaczeniem terenu nieruchomości, której dotyczy.
Nieprzekraczalny termin składania uwag do 30 czerwca 2008r.

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: poniedziałek, 19 maj 2008 09:35
Data opublikowania: poniedziałek, 19 maj 2008 09:43
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lip 2008 07:49
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1509 razy