Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg Nieograniczony

Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku 2B Szkoły Podstawowej w Orzyszu.
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Urząd Miejski w Orzyszu
Ulica; nr Giżycka 15
Kod; miejscowość 12-250 Orzysz
email: um@orzysz.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):OGŁOSZENIE DOTYCZY
zamówienia publicznego
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa
OGŁASZA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:
Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku 2B Szkoły Podstawowej w Orzyszu.
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Przysługuje odwołanie
NIE
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w adoptowanym budynku poprzemysłowym na potrzeby obiektu szkolnego(kuchnia, stołówka, sale lekcyjne) wewnętrznych instalacji; wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. ,c.w.u. -zasilanie z kotłowni lokalnej, wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej z węzła gazowego(butle propan - butan), instalacji elektrycznej i odgromowej. Instalacje wykonać zgodnie z projektem budowlanym -adaptacja
i modernizacja budynku 2b dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Orzyszu. Roboty ogólnobudowlane wykonuje Zakład Robót Publicznych powołany przez Burmistrza Orzysza. Roboty instalacyjne będą realizowane w porozumieniu z Kierownikiem Budowy (robót ogólnobudowlanych zgodnie z przygotowanym frontem robót).
CPV 45300000
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE
ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty:
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Data zakończenia 15/12/2008
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi :
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

udzielić co najmniej trzyletniej gwarancji, przy wykonywaniu zamówienia stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi(art.10 ustawy z dnia 7 lipca1994r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207poz. 2016 z późń . zmianami) Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, komplet przekazać przed odbiorem końcowym, wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA POSIADA NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ORAZ DYSPONUJE POTENCJAŁEM TECHNICZNYM, A TAKŻE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
- Sporządzić wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
- Sporządzić wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
- Przedłożyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
Złożyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę.

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Złożyć stosowne oświadczenie.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
Złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę
- Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena 100%

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE :
Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.orzysz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem :
Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15 , 12-250 Orzysz, pok. nr 29
TERMIN SKŁADANIA OFERT 03-06-2008 godz. 12:00 siedziba Zamawiającego pokój nr 11
OTWARCIE OFERT odbędzie się dnia 03-06-2008 o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
do dnia 02-07-2008 .Orzysz, 05/05/2008r
miejscowość, data
Data powstania: środa, 14 maj 2008 10:55
Data opublikowania: środa, 14 maj 2008 14:44
Data przejścia do archiwum: środa, 4 cze 2008 08:16
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 2911 razy