Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 50/08 z dnia 12 marca 2008r.Burmistrza Orzysza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
Na podstawie art. 199, ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 ) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 ze zm.), p o s t a n a w i a m:

§ 1
P r z y j ą ć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, według którego:
a/ plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 23.686.362,30 zł
b/ wykonanie dochodów wynos - 23.236.549,35 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
c/ plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi-28.209.745,30 zł
d/ wykonanie wydatków wynosi - 26.717.264,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2
Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać do:
1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
B u r m i s t r z
Jan Aleszczyk
Data powstania: poniedziałek, 5 maj 2008 10:12
Data opublikowania: poniedziałek, 5 maj 2008 10:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:04
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 2321 razy