Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na realizację zadania publicznego pn: „Orzysz - miejsce przyjazne zwierzętom".

Na podstawie art. 11, art. 13 oraz art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Uchwały Nr LV/405/22 Rady Miejskiej w Orzysz z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Burmistrz Orzysza
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert w zakresie  realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony zwierząt na terenie Gminy Orzysz w 2023 roku pn:  „Orzysz -  miejsce przyjazne zwierzętom”.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony zwierząt. 
Zadanie obejmuje:  
1. poprawa warunków bytowania bezdomnych kotów oraz zakup akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania; 
2. wsparcie społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz działań Gminy Orzysz poprzez organizowanie miejsc bytowania kotów wolno żyjących i opieka nad nimi.
W budżecie Gminy Orzysz na realizację w/w zadania przeznacza się w 2023 r. kwotę w wysokości  5 000,00 zł(słownie: pięć  tysięcy złotych 00/100). 
W 2022 roku  nie udzielono  dotacji na realizację ww. zadania.

II. Cele konkursu i oczekiwane rezultaty realizacji zleconego zadania
1. Cele Konkursu: 
1) aktywizacja mieszkańców w zakresie opieki nad wolnożyjącymi kotami, 
2) prowadzenie szkoleń, warsztatów popularyzujących wiedzę na temat ekologii i ochrony przyrody.
3) prowadzenie szkoleń, warsztatów popularyzujących wiedzę na temat opieki nad zwierzętami domowymi i wolnożyjącymi oraz udzielania pomocy zwierzętom,
4) wspieranie bytowania zwierząt wolnożyjących, 
2. Oczekiwane rezultaty realizacji zleconego zadania:
1) Liczba uczestników realizacji zadania.
2) Liczba godzin realizacji  zajęć, imprez, wydarzeń
3. Wyżej wymienione rezultaty są obligatoryjne.

III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy  nie później niż do 31 grudnia 2023r. 
2. Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.
3. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres: przygotowania, przeprowadzenia,zakończenia i jego rozliczenia.
4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawarta umową.
5. Dopuszcza się w trakcie realizacji  zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działami o 20% z zachowaniem  danego kosztu oraz nie dodając nowego, z zastrzeżeniem kosztów osobowych, w których dopuszczalna wysokość przesunięć może  wynosić 10% ( dot. wynagrodzenia, księgowych itp.) Zmiany do wyżej  określonych  poziomów nie wymagają aneksu do umowy.
6. Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu. 
7. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), informację o tym, że zadanie jest dotowane przez Burmistrza Orzysza.
8. Oferent zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III. pkt 6 wzoru oferty realizacji zadania publicznego.
9. Beneficjenci zadania:  dzieci, młodzież, dorośli  z terenu  Gminy Orzysz. 

IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2023 r., poz.  571), które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Orzysz.
2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne  przyznaniem dotacji.
3. Zadania zlecane jest w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.   
4. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty.   
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. 
6. Z uwagi na charakter konkursu w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wymaga się  od oferentów wykazania wkładu  własnego, (finansowego i rzeczowego), który nie może być mniejszy niż 20% kosztów zadania. 
7. Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.               

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać osobiście do dnia 24 lipca 2023r. do godz. 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu  lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Orzysz – miejsce przyjazne zwierzętom”. Decyduje termin rejestracji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

VI. Warunki składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań. 
2. Złożona oferta powinna być zgodna z:                                                                                     
1)  Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz.  571),                                                                            
2) Uchwałą Nr LV/405/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2022r; w  sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023rok. 
3. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
4. Oferta powinna zawierać:                                                                        
a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania woli, zgodnie z kopią odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, 
b) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający pełny opis planowanego działania,
c) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
d) kopia aktualnego statutu podmiotu składającego ofertę, podpisany przez osoby reprezentujące,
e) Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, lub inny dokument  stanowiący o podstawie działalności  danego oferenta ( np. wpis do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym). 
f) oświadczenie  o zgodności dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym.
g) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego  ze wskazaniem numeru konta oferenta.                                                                                                 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz  termin dokonania wyboru ofert.                                                                                                                                        
1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona powołana zarządzeniem Burmistrza Orzysza komisja konkursowa do opiniowania ofert, która będzie brała pod uwagę  następujące kryteria:  
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot, który złożył ofertę, 
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
d) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań publicznych  w przypadku organizacji , które w latach  poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę    rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.                                                                     
2. Oferta nie spełniająca wymogów kompletności podlega uzupełnieniu przez podmiot składający w terminie 3 dni od daty powiadomienia o zaistniałych brakach. Powiadomienia dokonuje się  z pośrednictwem telefonu, e-maila lub faxu.  
3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż  30 dni od upływu terminu  złożenia oferty.   
4. Przyznanie niższej  kwoty dotacji  zobowiązuje oferenta odpowiednio do  korekty syntetycznego opisu zadania/ opisu zakładanych  rezultatów / kalkulacji przewidywanych kosztów/ harmonogramu realizacji zadania. Zmiana zakresu zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie. 
5. Brak przedstawienia zaktualizowanych dokumentów wymienionych w pkt 5 w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia  o przyznaniu niższej  niż wnioskowana kwoty  dotacji, jest równoznaczne z odstąpieniem  od podpisania umowy dotacyjnej.  
6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
a) złożenie po terminie,
b) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
c) zgłoszenie na niewłaściwym formularzu,
d) złożenie przez podmiot nieuprawniony,
e) zakres  zadania nie jest zgodny z celami konkursu
f) oferta nie zawiera obligatoryjnych rezultatów  określonych w ogłoszeniu konkursowym 
7. Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym nie wymaga formy pisemnej.   
8. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Orzysza po zapoznaniu się z  opinią Komisji Konkursowej.   Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na  stronie internetowej www.orzysz.pl, www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Orzyszu. 
9. Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Osoba uprawniona do kontaktów Ilona Kołakowska - Cieloszczyk, tel. 600 902 896 - Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska - Urząd Miejski  w Orzyszu (pok. 214).

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2023 09:58
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lip 2023 10:06
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lip 2023 07:56
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 120 razy