Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu, realizowanych w ramach tzw. wirtualnej centrali opartej na numeracji stacjonarnej i komórkowej działającej na kartach SIM oraz w technologii VOIP (numery stacjonarne - usługa konwergentna) wraz z zapewnieniem budżetu na zakup nowych terminali (smartfony, aparaty telefoniczne, modemy oraz inny sprzęt będący w ofercie operatora)”. Termin składania ofert do 14 grudnia 2022 roku do godz. 15:00.

Orzysz, dnia 7/12/2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu, realizowanych w ramach tzw. wirtualnej centrali opartej na numeracji stacjonarnej i komórkowej działającej na kartach SIM oraz w technologii VOIP (numery stacjonarne - usługa konwergentna) wraz z zapewnieniem budżetu na zakup nowych terminali (smartfony, aparaty telefoniczne, modemy oraz inny sprzęt będący w ofercie operatora)”  o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł.

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina  Orzysz

 1. Rynek 3

12-250 Orzysz

Tel. 87 307 09 30

e-mail:  um@orzysz.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu, realizowanych w ramach tzw. wirtualnej centrali opartej na numeracji stacjonarnej / komórkowej działającej kartach SIM oraz w technologii VOIP (numery stacjonarne - usługa konwergentna) wraz z zapewnieniem budżetu na zakup nowych terminali (smartfony, aparaty telefoniczne, modemy oraz inny sprzęt będący w ofercie operatora)

Przewiduje się zawarcie umowy na okres 24 miesięcy.

Na przedmiot zamówienia składają się aktywacje oraz dostawa terminali z abonamentem spełniającym następujące warunki:

GRUPA A - 6 numerów komórkowych - plan taryfowy z opłatą obejmującą połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, bezpłatne sms-y i mms-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych, pakiet dostępu do internetu 20 GB w kraju, bezpłatny roaming w UE + pakiet internetowy minimum 7 GB w UE.

GRUPA B - 30 numerów komórkowych z nałożonym numerem stacjonarnym -  plan taryfowy z opłatą obejmującą połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, bezpłatne sms-y i mms-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych, pakiet dostępu do internetu 10 GB w kraju, bezpłatny roaming w UE + pakiet internetowy minimum 3 GB w UE.

Dla grup A i B dodatkowo:
- indywidualny koszt 1 GB w UE po wykorzystaniu pakietu przewidzianego w abonamencie
- indywidualna stawka na połączenia do UE
-indywidualna stawka na połączenia do Mołdawii i Gruzji

- indywidualna stawka na połączenia do Rosji
- indywidualna stawka na połączenia do Ukrainy
- możliwość dokupienia pakietu roamingowego Świat  250 minut
- możliwość dokupienia 1 GB świat

GRUPA C - 22 numery komórkowych z nałożonym numerem stacjonarnym  - plan   taryfowy z opłatą obejmującą połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, bezpłatne sms-y i mms-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych, pakiet dostępu do internetu 2 GB w kraju.

GRUPA D  - wspólny pakiet 200 GB dostępu do internetu w kraju do wykorzystania po zużyciu pakietu przewidzianego dla danego numeru - dla numerów z grup A,B,C

GRUPA E – 2 karty SIM z pakietem internetowym w kraju  min. 100 GB oraz min. 10 GB w UE.

GRUPA F - 3 numery stacjonarne – numery dostępowe (wirtualne) do wirtualnej centrali z możliwością przekierowania i transferu rozmów przychodzących i wychodzących, utworzenia własnych zapowiedzi słownych, kolejkowanie połączeń

GRUPA G - 4 numery stacjonarne z terminalem zapewniającym płynne przełączanie rozmów przychodzących spoza wirtualnej centrali (tzw. miasta) – pracujące w technologii VOIP z nielimitowanym pakietem rozmów przychodzących i wychodzących na krajowe numery stacjonarne i komórkowe

GRUPA H – 2 numery stacjonarne działające jako wirtualny fax, - z modułem umożliwiającym odbieranie i wysyłanie faxów

GRUPA I – 6 numerów komórkowych, które będą wykorzystywane do wysyłania sms (terminale w OSP) z nielimitowanym pakietem sms-ów na krajowe numery komórkowe

GRUPA J – bramka do hurtowego wysyłania wiadomości SMS, do grup odbiorców zapisanych na zdefiniowanych na listach z limitem minimum 3500 sms-ów miesięcznie

GRUPA K2 numery stacjonarne z terminalem pracujące w technologii VOIP z nielimitowanym pakietem rozmów wychodzących i przychodzących na krajowe numery stacjonarne i komórkowe.

Wykonawca dostarczy do oferty aktualny wykaz cen obejmujący posiadane w ofercie modele sprzętu w ramach przyznanego budżetu. Zamawiający zastrzega, że wykazy cen mają tylko i wyłącznie wartość poglądową.

Wykonawca uwzględni w ofercie budżet 25 000 zł netto na zakup sprzętu.

Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystanych przez Zamawiającego (przerwa w świadczeniu usług w momencie przenoszenia numeracji do nowego operatora może występować w godzinach 00:00 a 03:00 w nocy),  zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. dnia 28 grudnia 2010 r.).

Wszystkie dostarczane aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, a baterie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą.

W RAMACH MIESIĘCZNEJ OPŁATY ABONAMENTOWEJ ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:
- aktywnych usług takich jak: oczekiwanie na połączenie, blokowanie połączeń, zawieszenie połączenia, identyfikacje numeru dzwoniącego CLIP, blokadę prezentacji własnego numeru CLIR, SMS powiadamiający o próbie połączenia, połączenia z numerami alarmowymi

- możliwość włączenia roamingu dla wszystkich aktywnych numerów;

- możliwości bezpłatnej zmiany numeru w przypadku przekazania telefonu służbowego innemu użytkownikowi;

- fakturowanie podzielone na co najmniej dwóch odbiorców (Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej);

- w przypadku zaistnienia potrzeby - zapewnienia możliwości zmiany pakietu na wyższy;

- zapewnienie zasięgu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie oferowanych usług w siedzibie Zamawiającego tj. na obszarze całego obiektu Ratusz – ul. Rynek 3 , 12-250 Orzysz.

WYKONAWCA W RAMACH ŚWIADCZONEJ USŁUGI ZAPEWNI:      
- bezpłatne wystawianie rachunków szczegółowych na życzenie Zamawiającego (może być forma elektroniczna),

- dla telefonów komórkowych zabezpieczenie na wypadek kradzieży/zagubienia - zdalne blokowanie, czyszczenie danych, przywracanie danych na inny aparat

- bezpłatną aplikację do zarządzania interaktywnego wszystkimi numerami znajdującymi się na koncie wraz z usługa e-biling (biling w formie elektronicznej),

- bezpłatna modyfikacje danych w systemach związanych ze zmiana danych adresowych,

- bezpłatne wystawianie duplikatów karty SIM,

- bezpłatną możliwość telefonicznej kontroli bieżących kosztów przez użytkowników Abonenta,

- bezpłatne zachowanie obecnie funkcjonujących numerów telefonów.

- wyznaczenie stałego opiekuna kluczowego, dyspozycyjnego przez cały czas trwania umowy, do bieżących kontaktów z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.

- możliwość uruchomienia na wybranych kartach SIM dodatkowego numeru stacjonarnego w strefie 87;

- bezpłatne stosowanie wewnątrz grupy skróconej numeracji dla numerów stacjonarnych          i komórkowych;

- możliwość wyboru do trzech złotych numerów z puli udostępnionej przez operatora;

- bezpłatny mechanizm zapewniający ochronę internetu;

- operator zobowiąże się do uruchomienia panelu do zarządzania wirtualną centralą oraz zapewni co najmniej dwutygodniowy okres na zaprogramowanie centrali na numerach tymczasowych;

- przypadku zastosowania aparatów voip, zapewni dostęp do aparatów przez web lub ssh w celach diagnostycznych (np. usługa ICMP) – możliwość sprawdzenia połączenia aparatu z siecią internet oraz serwerami operatora.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA   
1. Dostawa kart SIM (jeżeli wymagana będzie ich wymiana związana z przejęciem usług przez nowego operatora) wraz z telefonami komórkowymi nastąpi najpóźniej do 15 dni przed datą uruchomienia usługi przez nowego Operatora.

 1. Wykonawca będzie realizował zamówienia na dostawę nowych kart SIM, telefonów komórkowych i akcesoriów dla Zamawiającego na podstawie pisemnego lub wysłanego
  e-mailem zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
 2. Dostawy kart SIM do nowych numerów telefonów, telefonów komórkowych i akcesoriów realizowane będą przez Wykonawcę, na jego koszt w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu, przed każdą aktywacją nowych kart SIM, aktualną ofertę standardową dla firm w celu dokonania przez Zamawiającego wyboru telefonów komórkowych.

WYMAGANIA FORMALNE    
Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ CEIDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Wykonawca zamieszcza ofertę w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwa i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

,,Oferta cenowa w ramach zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego
w zakresie: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu”

 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia, obejmującą ceny abonamentów, aparatów i innych opłat. Cenę należy wyrazić w złotych polskich, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje w ofercie kwoty brutto. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Zamawiający oceni ofertę biorąc pod uwagę wszystkie propozycje złożone przez Wykonawcę. Przy wyborze oferty oceniany będzie całościowy koszt: miesięczny, roczny oraz całej umowy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT CENOWYCH:

Oferty należy składać w formie pisemnej:

listownie na adres:    
Urząd Miejski w Orzyszu       
ul. Rynek 3     
12-250 ORZYSZ

lub osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Orzyszu (Punkt Obsługi Interesanta)

 1. Rynek 3

12-250 ORZYSZ

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrytki epuap: /umorzysz/SkrytkaESP.

W tym przypadku ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby uprawnionej.

 

Oferty w terminie do dnia  …14 grudnia 2022 roku do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
 2. Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym
 3. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, pomimo wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnień złożonych dokumentów. 
 5. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.
 6. Oferta będzie zawierała rażąco niską cenę a Zamawiający nie uzna wyjaśnień Wykonawcy.

 

WYBÓR OFERTY, PODPISANIE UMOWY:

 1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt Umowy w terminie 7 dni
  od poinformowania go o wyborze oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego
  lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:

Kontakt od pon. - pt. w godzinach 8:00 do 14:00

telefonicznie: 781 600 000  lub 87 307 09 60

mailowo: um@orzysz.pl lub mariusz.semenowicz@um.orzysz.pl

 

z up. Burmistrza

/-/ Beata Jażdżewska

Z-ca Burmistrza Orzysza

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 7 gru 2022 12:33
Data opublikowania: środa, 7 gru 2022 12:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sty 2023 10:49
Opublikował(a): Monika Łępicka-Gij
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 236 razy