Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego, samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Orzysz i autobusu szkolnego.
1. Zamawiający:
Gmina Orzysz z siedzibą w Urzędzie Miejskim ,
ul. Giżycka 15,
12 – 250 Orzysz
tel. 87 424 10 60, 424 10 40, fax. 87 424 10 50

2. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.orzysz.pl

4. Przedmiot zamówienia:
a) Oferta częściowa nr 1 na zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 – kod CPV 23121100 – 2 – w ilości 20 600 – Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
b) Oferta częściowa nr 2 na zakup oleju napędowego ON – kod CPV 23111300 – 1 –
w ilości 6 000 litrów – Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
Zakup paliw będzie odbywać się sukcesywnie w ciągu 2008r., w zależności od potrzeb zamawiającego.
Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę na wybrany rodzaj paliwa bądź dwie oferty na oba rodzaje paliwa.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

6. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2008r.

7. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają koncesję na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c. muszą posiadać minimum jedną stację paliw,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
(art. 24 ust. 1 i 2 pzp),
e. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp,
f. przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozdziałem
VI pkt 1 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Informacja na temat wadium:
Odstępujemy od pobierania wadium.

9. Kryterium, wg których będą rozpatrywane oferty:

9.1 zachowanie się oferenta na rynku sprzedaży paliw w okresie październik – grudzień 2007r., poprzez podanie średniej ceny detalicznej 1 dm3 paliwa stosowanej na dystrybutorze w w/w okresie (oddzielnie wyliczona dla benzyny bezołowiowej Pb 95 i oddzielnie dla oleju napędowego ON) – 100% (policzona zgodnie z danymi do wyliczeń w formularzu ofertowym – w punkcie a)
9.2 proponowana stała wartość opustu na 1 dm3 paliwa (podana w złotych lub groszach) oddzielnie dla benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oddzielnie dla oleju napędowego (ON), która będzie udzielana i odliczana każdorazowo od ceny detalicznej umieszczonej na dystrybutorze sprzedawanego paliwa w dniu zakupu
WYLICZENIA:
9.2.1 ustalenie najniższej średniej ceny paliwa za badany okres - październik – grudzień 2007r.
9.2.2 wyliczenie różnic pomiędzy średnią ceną paliwa w okresie październik – grudzień 2007r. a proponowanym opustem, udzielanym każdorazowo od ceny detalicznej w dniu sprzedaży;
9.2.3 ustalenie najniższej wartości średniej z uwzględnieniem opustu, która będzie podstawą wyliczenia punktacji ofert;
9.2.4 Wyliczenie punktacji:

Wzór:
a ( w złotych o groszach)
------------------------------------------- x 100%,
b – c ( w złotych i groszach)

gdzie:
a – najniższa spośród badanych ofert wartość różnicy pomiędzy wartością średnią ceny 1 dm3 paliwa w okresie październik – grudzień 2007r. a proponowanym opustem, który będzie stosowany przy sprzedaży paliwa w 2008r. po podpisaniu umowy;
b – wartość średnia ceny 1 dm3 paliwa rozpatrywanej oferty;
c – oferowany opust rozpatrywanej oferty, który będzie stosowany w 2008r.;

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów odrębnie dla każdego paliwa.

9.3 Odległość stacji paliw od Zamawiającego:
0 – 7 km – 100 pkt
7 – 25 – 50 pkt
powyżej 25 km – 0 pkt.

Wykonawca, który uzyska najwyższą sumę punktów dla danego rodzaju paliwa, zostanie zaproszony do podpisania umowy na sprzedaż:
- benzyny bezołowiowej Pb 95
- oleju napędowego ON

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać: w poniedziałki w godz. od 800 do 1600, od wtorku do piątku 730 do 1530 nie później niż do 31 stycznia 2008r. do godz. 1130 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12 – 250 Orzysz.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupu wraz
z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 sty 2008 12:23
Data opublikowania: środa, 23 sty 2008 13:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2008 15:00
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1900 razy