Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieta

Ankieta dot.potrzeb wsparcia organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej Województwa Warmińsko Mazurskiego
Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaniem projektu dot. wsparcia organizacji pozarządowych
i innych podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych) zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres mailowy Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: e.sapka@warmia.mazury.pl . Bardzo proszę
o potraktowanie sprawy jako ważnej i przesłanie wypełnionej ankiety w terminie do dnia
9 listopada 2007 r.
Proszę również o podanie aktualnych danych dot. organizacji. Zostaniecie Państwo umieszczeni w bazie Biura i będzie przesyłana do Państwa drogą mailową korespondencja dot. sektora pozarządowego.

Dziękuję za współpracę,

Joanna Glezman
Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy
Z organizacjami PozarządowymiANKIETA
dot. potrzeb wsparcia organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Nazwa organizacji/ podmiotu ekonomii społecznej

Adres do korespondencji/ telefon/fax:
ewentualnie: nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu

Adres poczty elektronicznej:

Data powstania organizacji:

Obszary działalności organizacji (właściwe proszę podkreślić) 1. sport
2. turystyka
3. rekreacja
4. pomoc społeczna
5. kultura, ochrona dziedzictwa kulturowego
6. edukacja
7. ochrona zdrowia
8. współpraca międzynarodowa
9. ekologia i ochrona środowiska
10. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych
11. inne (proszę podać jakie): …………………
Główne obszary działalności podmiotu ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnej) 1. ………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………
Jaką formą wsparcia/ pomocy finansowej jesteście Państwo zainteresowani?:
(właściwe proszę podkreślić) 1. dotacje z budżetów instytucji samorządowych i rządowych na realizację zadań (środki bezzwrotne)
2. dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO Kapitał Ludzki) na realizację zadań
3. dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO Warmia i Mazury)
4. dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych
5. pożyczki
6. poręczenia
Jaką formą wsparcia/ pomocy merytorycznej jesteście Państwo zainteresowani?
(właściwe proszę podkreślić) 1. szkolenia dot. pozyskiwania środków na działalność organizacji (opracowywanie projektów, fundraising, środki strukturalne)
2. szkolenia wzmacniające strukturę organizacyjną podmiotów (prawo, prowadzenie księgowości, rozliczanie dotacji, zarządzanie finansami, personelem, jak współpracować z wolontariuszami itp.)
3. doradztwo księgowe, finansowe
4. prowadzenie ewidencji i rozliczeń finansowo księgowych
5. doradztwo prawne
6. szkolenia rozwijające umiejętności i uzupełniające wiedzę merytoryczną realizatorów projektów w różnych obszarach działalności organizacji
7. spotkania organizacji – wymiana dobrych praktyk, wzajemne poznanie działalności
8. przekazywanie informacji drogą mailową
9. przekazywanie informacji za pomocą czasopism, gazet i innych wydawnictw
10. przekazywanie informacji za pomocą stron internetowych sektora pozarządowego
Uwagi i inne propozycjeData powstania: poniedziałek, 5 lis 2007 09:24
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2007 10:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lis 2007 10:24
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1658 razy