Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2022” w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2022 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/316/21 Rady Miejskiej w Orzysz z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, 

Burmistrz Orzysza 
zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2022” w ramach regrantingu na wsparcie zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku.

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:
Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.  
2. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert, 
3. Posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu za wyjątkiem wyciągu z KRS-u należy dołączyć do zgłoszenia). 
II. Zadaniem komisji jest ocena merytoryczna ofert realizacji zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
III. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
IV. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowana osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta pok. Nr 004, w terminie do 27 maja 2022 r. do godz. 15:30. 

V. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1. Żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2. Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3. Wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.
VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 6 maj 2022 13:53
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2022 13:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2022 09:20
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 215 razy