Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 11, art. 13 oraz art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/316/21 Rady Miejskiej w Orzysz z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Burmistrz Orzysza

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na realizację Programu „Wspólne podwórko 2022” w ramach regrantingu na wsparcie zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku.

I. Rodzaj zadania, przewidywane cele i rezultaty
1. W ramach zadania publicznego - Działalność Wspomagająca Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej – Program „Wspólne podwórko 2022” przewiduje się zrealizowanie następujących celów:
a) wspieranie  działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania, 
b) animowanie budowy kapitału społecznego poprzez wspólne projektowanie, realizowanie i przejmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką, 
c) tworzenie i organizacja nowych miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Orzysz. 
2. W ramach zadania publicznego - Działalność Wspomagająca Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej – Program „Wspólne podwórko 2022” przewiduje się uzyskanie następujących rezultatów:
a) przeprowadzenie przez realizatorów działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska lokalnego, 
b) budowę kapitału społecznego poprzez wspólne projektowanie, realizowanie i przyjmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką, 
c) zwiększenie poziomu terenów zielonych w przestrzeni sąsiedzkiej, 
d) integracja obywatelska. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku wynosi 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).
2. Środki przeznaczone na realizację zadania w całości muszą zostać przeznaczone przez operatora na mikrodotacje. Koszty obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są wkładem własnym operatora.

III. Zasady przyznania dotacji
1. Mikrodotacje są dotacjami w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze  zm.) przeznaczonymi na realizację zadań publicznych. 
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące warunki:
a) posiadają własną stronę internetową,
b) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Orzysz oraz na obszarze Gminy Orzysz,
c) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Oferent musi posiadać odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.
2. Realizacja zadania odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w szczegółowym zakresie rzeczowym zawartym w ofercie. 
3. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Umowa zawarta zostanie w formie pisemnej, według wzoru określonego w Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 
4. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego.
5. Operator oraz realizatorzy projektów zobowiązani są do stosowania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), w sytuacji gromadzenia danych osobowych, w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

V. Zadania operatora
1. Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu, będzie należało:
a) opracowanie dokumentacji konkursowej:
- regulaminu konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu,
- regulaminu wyboru członków i prac Komisji Konkursowej, z zastrzeżeniem, że w pracach komisji powinien brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Orzyszu,
- wzorów oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów, (możliwe jest zastosowanie wzorów Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 
b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla innych organizacji pozarządowych (lub innych uprawnionych podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy) w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję;
c) ogłoszenie konkursu;
d) zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów;
e) podpisanie umów na realizację projektów;
f) wypłata dotacji na realizację projektów;
g) monitoring realizacji projektów;
h) rozliczenie realizacji projektów;
i) rozliczenie realizacji całości zadania;
j) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert, w okresie składania.

VI. Warunki przyznania oraz wykorzystania dotacji przez realizatora
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie na mikrodotacje są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadania publicznego, lub grupy nieformalne.
2. Maksymalna wysokość środków przyznanych przez operatora na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), minimalna - kwoty 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
3. Środki przyznane przez operatora na realizację projektu nie mogą przekroczyć 90% jego całkowitej wartości. 
4. Wymagane jest, aby realizator zapewnił przy jego realizacji:
a) wkład własny w wysokości, co najmniej 10% wartości projektu,
b) 10 % wartości projektu przeznaczył na zakup roślin wieloletnich – drzewa, krzewy, byliny. 
5. W ramach zadania mogą zostać wsparte wyłącznie projekty realizowane na terenie Gminy Orzysz i na rzecz jej mieszkańców.

VII. Warunki i termin składania ofert
1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę, według wzoru określonego w Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 
2. Oferta powinna być złożona na piśmie w kopercie z napisem: „KONKURS – DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJACA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOLECZNOŚCI LOKALNYCH - PROGRAM „WSPÓLNE PODWÓRKO 2022” oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta. 
3. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Orzyszu ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, pok. nr 004 (Punkt Obsługi Interesanta).
4. Termin składania ofert upływa dnia 30 maja 2022 r. do godz. 15.30. 
5. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
6. Do oferty należy dołączyć: 
a) Dokument potwierdzający rejestrację podmiotu we właściwym dla niego rejestrze, ewidencji (za wyjątkiem Krajowego Rejestru Sądowego),
b) W przypadku gdy oferta podpisana jest przez osoby inne niż wskazane w aktualnym odpisie z KRS, innym rejestrze lub ewidencji należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;
c) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby je reprezentujące (w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione). 
d) oświadczenie organizacji o zgodności dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym.
7. Oferta powinna zawierać również zasady i tryb przeprowadzania konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
8. Druk oferty na realizację zadania można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Rynek 3, pok. Nr 210, lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Orzyszu: www.orzysz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.orzysz.pl.  
9. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. VII,  ppkt 4 pozostają bez rozpatrzenia. 
10. Oferty nie zawierające odpowiednich danych i załączników, zostaną zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia. 
11. Oferty nieuzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia Komisji Konkursowej pozostają bez rozpatrzenia.  

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Komisja konkursowa opiniując, a następnie Burmistrz Orzysza - podejmując decyzję w sprawie udzielenia dotacji będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, który złożył ofertę
b) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
c) proponowaną jakość wykonania zadania (program, ilość uczestników, planowane rezultaty) i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne
d) zadeklarowany udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
e) planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
f) ocenę rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków publicznych przez oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statusem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
b) zawierające bezbłędną (prawidłową czytelną) kalkulację kosztów;
c) prawidłowo wypełnione,
d) zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
3. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni licząc od terminu zakończenia składania ofert.
4. W konkursie może zostać wybrana jedna oferta.

IX. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nim kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2021 zadanie publiczne, będące przedmiotem konkursu, było realizowane i udzielono dotację na wskazane zadanie w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
W roku 2020 zadanie publiczne, będące przedmiotem konkursu, nie było realizowane. 
W roku 2019 zadanie publiczne, będące przedmiotem konkursu, było realizowane i udzielono dotację na wskazane zadanie w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 6 maj 2022 13:15
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2022 13:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2022 09:20
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 276 razy