Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs grantowy

" Nasza wieś naszą szansą"

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
tel. +22/636 25 70 do 75

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa
tel. +22/860 11 57 fax. +22/860 11 02

Ogłaszają kolejny konkurs grantowy realizowany
we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców
"Nasza wieś naszą szansą"
czyli
co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim?
Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:
• Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.
• Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Działania te mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.
• W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.
• Na konkurs można zgłaszać również propozycje działań mających charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty, które będą wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego.
• Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie.
• W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
• Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2008 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.
• Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl
• Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).
Szczegółowy formularz wniosku o dotację, oraz instrukcja do formularza są do pobrania
na stronie www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez
Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.

Wniosek z dopiskiem „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą do
8 października 2007 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1
01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 grudnia 2007 roku
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w: www.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl

W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł.
Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 – 75
lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

BARDZO WAŻNE! Należy przeczytać przed przystąpieniem do opracowywania projektu:

1. Kryteria stosowane przy ocenie projektu
Zgodność projektu z celami konkursu (maks.6 pkt.);
Efektywność projektu (efekty wymierne i niewymierne) (maks.6 pkt.);
Liczba osób korzystających z efektów projektu (maks.5 pkt.);
Jakość przygotowania projektu:
zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań (maks. 3 pkt.),
dokładny budżet (maks. 3 pkt.),
Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (walor integrujący) (maks. 5 pkt.);
Oryginalność/nowatorstwo (maks. 3 pkt.);
Pozyskanie dodatkowych funduszy (maks. 5 pkt.);
Ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu (maks.5 pkt.);
Sposób promocji projektu (maks.3 pkt.);
Trwałość projektu (maks.5 pkt.).

2. Dodatkowe, istotne wskazówki dla przystępujących do konkursu:
• Pierwszeństwo w otrzymywaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy wcześniej nie otrzymały dofinansowania w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.
• Konkurs organizowany jest z myślą o wsparciu początkujących organizacji nieposiadających lub posiadających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu pozagnimmych środków zewnętrznych.
• W przypadku, gdy organizacja/grupa wnioskująca nie posiada własnego konta, należy znaleźć inną organizację, która użyczy swojego konta dla przekazania dotacji (punkt 14. formularza wniosku).
• W przypadku projektów wieloletnich lub wieloetapowych, należy zgłosić konkretny etap.
• Zgłaszane projekty muszą przynosić trwałe efekty, co oznacza, że podejmowane w nich działania nie mogą zakończyć się w momencie zakończenia realizacji projektu.
Nie można zgłaszać: - projektów polegających wyłącznie na szkoleniach lub/i warsztatach;
- projektów polegających na organizacji imprez masowych;
- dwóch jednakowych w swojej treści projektów z dwóch (lub więcej) organiza-
cji/grup.
• Opisy projektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się na stronie internetowej www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl
• Prosimy o numerowanie stron wniosku, oszczędzanie papieru (wypełniając wniosek prosimy o zachowanie określonej w poszczególnych punktach ilości tekstu (maks. ... str.), nie zszywanie i nie oprawianie wniosków, gdyż będą kopiowane.
• Nie należy przesyłać jakichkolwiek dodatkowych załączników (w tym: zdjęć, planów technicznych, odpisu z rejestru, KRS, statutu organizacji, itp.). Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.
Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjom wymienionym w punkcie: kto może wziąć udział w konkursie.
Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu
i przetwarzanie danych dla celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi
FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ W KONKURSIE „NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ – 2007” : www.witrynawiejska.org.pl/data/nwns/formularz.doc
INSTRUKCJA DO FORMULARZA WNIOSKU:
www.witrynawiejska.org.pl/data/nwns/instrukcja.doc


Data powstania: czwartek, 20 wrz 2007 11:33
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2007 12:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 paź 2007 08:11
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1812 razy