Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

"Nasza wieś naszą szansą"

Fundacja Wspomagania Wsi
Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:
• Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.
• Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Działania te mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.
• W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.
• Na konkurs można zgłaszać również propozycje działań mających charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty, które będą wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego.
• Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie.
• W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
• Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2008 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.
• Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej Wniosek z dopiskiem „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą do
8 października 2007 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1
01-022 Warszawa
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 grudnia 2007 roku
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w: www.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl
www.witrynawiejska.org.pl

Data powstania: poniedziałek, 27 sie 2007 08:15
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2009 14:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 paź 2007 08:43
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1301 razy