Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Orzysz, dnia 23.04.2007r.


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania
kultury fizycznej i sportu


BURMISTRZ ORZYSZA
ogłasza otwarty konkurs ofert na :
realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej
i sportu
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Orzysz, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
1.Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2. Rodzaj zadania :
Organizacja wakacyjnych zajęć, zawodów i konkursów rekreacyjno-sportowych zapewniających aktywny wypoczynek.
Beneficjenci zadania : dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Orzysz.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
8.000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych).
4. Zasady przyznawania dotacji: 1.zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96 poz. 873) i Uchwałą Nr V/34/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: programu współpracy na 2007 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz poniższymi kryteriami :
Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Rozdział III-Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji Postanowienia ogólne).
2/Dopuszcza się do realizacji zadania więcej niż jedną organizację.
5. Termin realizacji zadania : od 2.07. 2007r. do 31.08.2007 r.
6. Termin składania ofert: do 15 czerwca br., (sekretariat - pok. nr 11
Urząd Miejski w Orzyszu)7. Termin, tryb i kryteria ( inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :
Zarządzenie Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalania wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest: Jan Owczarek tel. (087) 424-10-69 Referat Spraw Społecznych i Promocji.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z :
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
Data powstania: wtorek, 24 kwi 2007 09:13
Data opublikowania: wtorek, 24 kwi 2007 09:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 cze 2007 08:49
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1803 razy