Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs pozyteczne wakacje 2007

Wakacje 07
W ramach konkursu "Pożyteczne wakacje 07" finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty do realizacji w czasie wakacji letnich 2007, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację do 3.000,00 zł. Łączna pula nagród wynosi do 500.000,00 zł.Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas wakacji w swoich domach, spędzenia tego czasu w miejscu zamieszkania lub okolicy w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny.Oczekujemy projektów, które - oprócz zorganizowania wypoczynku wakacyjnego w miejscu zamieszkania będą miały widoczne walory edukacyjne - będą stwarzać dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzać do rozwoju, rozszerzać zainteresowania, zwiększać wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne, rozwijać talenty oraz pozwolą nawiązać nowe kontakty i zdobywać nowe doświadczenia.Tematyka projektów jest dowolna - może to być ochrona środowiska, przedsiębiorczość, promocja (poznawanie historii) własnej miejscowości/gminy, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, promocja dobrego traktowania zwierząt domowych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, opieka i zabawa organizowana przez młodzież dla młodszych dzieci, promowanie wzorców zachowań, promowanie czytania książek, wspólne zajęcia z wychowankami domów dziecka/placówek opiekuńczych, poznawanie i inwentaryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych okolicy/gminy, warsztaty twórcze, organizacja konkursów lub kiermaszów, zajęcia z dziećmi mające na celu tworzenie obiektów użyteczności publicznej (np. placu zabaw, świetlicy, ogrodu), upowszechnianie idei wolontariatu i inne.Oczekujemy projektów, które będą miały jeden przewodni temat zaplanowanych zajęć.Sposób realizacji projektu powinien zapewnić zajęcia z grupą liczącą nie mniej niż 15-cioro dzieci i młodzieży przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez 10 dni nie licząc dni świątecznych, sobót i niedziel.Organizacja realizująca projekt powinna dysponować lokalem, w którym można realizować projekt (może to być świetlica wiejska, sala szkolna, odpowiednio przystosowana stodoła, itp.), przygotować się do zajęć terenowych, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć itp.Preferowane będą organizacje, które dysponują na stałe lokalem zapewniającym realizację jej całorocznych zadań statutowych, a nie tylko udostępnionym przez np. miejscową szkołę państwową pomieszczeniami na czas realizacji projektu.W przypadku planowania wycieczki poza teren gminy, jej cel powinien być ściśle związany z wybranym przewodnim tematem zajęć.O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne (mające siedzibę na terenie gminy , w której projekt będzie realizowany) realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, organizacje młodzieżowe, organizacje kobiece, koła gospodyń wiejskich, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicze straże pożarne, a także świetlice wiejskie, parafie, sołectwa, niepubliczne placówki muzealne, i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu.O dotacje nie mogą występować: szkoły państwowe i organizacje szkolne przy nich działające (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), przedszkola państwowe, drużyny harcerskie, placówki TPD, filie organizacji o dużym zasięgu oraz gminy i gminne ośrodki kultury, rekreacji i sportu, gminne domy kultury, gminne centra kultury, biblioteki publiczne działające przy gminie, a także odpowiadające im instytucje na szczeblu powiatu. O dotacje nie mogą występować organizacje prowadzące działalność dla zysku.Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Fundacji wniosek o dotację (nie ma formularza) wraz z metryczką projektu, którą można pobrać tutaj.Wniosek musi zawierać (w podanej kolejności):Strona pierwsza

Pełna nazwa organizacji/instytucji składającej wniosek wraz z jej dokładnym adresem.

Dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w okresie dwóch poprzednich lat. (Prosimy wymienić projekty zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży)

Otrzymane dotacje z Fundacji Wspomagania Wsi w ostatnich 3 latach (tytuł projektu oraz wysokość dotacji)

Informacje dotyczące projektu

Tytuł projektu

Tematyka projektu (Prosimy o przedstawienie przewodniego tematu zaplanowanych zajęć wraz z kilku zdaniowym uzasadnieniem.)

Krótka informacja o osobach wymienionych w metryczce projektu odpowiedzialnych za projekt.Następne strony

Opis projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,

Krótka charakterystyka uczestników (Prosimy podać wiek uczestników),

Harmonogram dzienny zajęć z podaniem osób prowadzących zajęcia,

Charakterystyka korzyści dla społeczności lokalnej z realizacji projektu,

Sposób promocji projektu,

Sposób oceny efektów projektu,

Sposób wykorzystania przedmiotów (rzeczy) trwałych zakupionych za pieniądze z dotacji po zakończeniu realizacji projektu.

(Zakupione przedmioty trwałego użytku są własnością organizacji składającej wniosek i powinny jej służyć pomocą przy realizacji innych zajęć z dziećmi i młodzieżą poza niniejszym projektem.)

Opis lokalu będącego do dyspozycji wnioskodawcy dla zrealizowania projektu. Prosimy podać czyją własnością są pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe (poczęstunek, odpoczynek, przygotowanie do zajęć terenowych itp). Czy lokal został wynajęty tylko dla zrealizowania niniejszego projektu czy także służy do innych zajęć prowadzonych przez wnioskodawcę (jakich?).Budżet projektuW budżecie należy wyszczególnić poszczególne rodzaje zakupów i pozostałych kosztów, ich cenę jednostkową, ilość, wartość i źródło ich sfinansowania.

Budżet powinien obejmować koszty całego projektu z wymienieniem także kosztów, które będą finansowane z własnych lub innych niż dotacja źródeł.

Z dotacji Fundacji nie można finansować kosztów wynagrodzeń osobowych, delegacji osób prowadzących zajęcia lub realizujących projekt oraz kosztów poniesionych na światło, telefon, gaz. Dotacja Fundacji może być wykorzystana na zakupy towarów lub usług, które będą udokumentowane fakturami.Uwagi dodatkoweWniosek nie zawierający wszystkich wymaganych informacji nie będzie oceniany

Projekty, w których zaplanowane zajęcia sprowadzają się do biernego uczestnictwa dzieci i młodzieży lub tylko do organizowania zawodów sportowych będą oceniane negatywnie.

Jedna organizacja może składać tylko jeden wniosek.

Fundacja zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji w innej wysokości niż kwota wnioskowana we wniosku.Nie można składać projektów zgłoszonych w poprzednich edycjach konkursów „Pożyteczne wakacje” i „Pożyteczne ferie”.Dotacja nie może dofinansowywać projektów o budżetach przekraczających 8.000,00 zł oraz będących częścią większych projektów.Prosimy nie dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących projektu lub organizacji składającej wniosek.Wniosek należy przesyłać wyłącznie pocztą. W wyjątkowych i uzgodnionych dwustronnie przypadkach wniosek może być przesłany elektronicznie.

Fundacja nie zwraca nadesłanych wniosków i innych materiałówOcena projektówProjekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Zgodność projektu z celami i wymaganiami konkursu – do 10 punktów,

Efektywność projektu dla społeczności lokalnej i beneficjentów projektu – do 10 punktów,

Jakość przygotowania projektu i wniosku (przemyślany i zrozumiały opis projektu, dokładny i pełny budżet projektu) – do 10 punktów,

Zaangażowanie dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie w jego przygotowanie i wykonanie (np. oglądanie filmów, słuchanie tzw. pogadanek, wykładów, granie w gry komputerowe będą oceniane niżej niż np. wykonywanie pracy, czynne uczestnictwo w zajęciach twórczych lub zabawie wymagającej wysiłku intelektualnego lub fizycznego) – do 5 punktów,

Pomysłowość i oryginalność projektu - do 10 punktów,

Wielkość wkładu własnego organizacji w realizacji projektu (fundusze, praca) – do 5 punktów,

Sposób promocji projektu wśród społeczności - do 3 punktów.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Komisja konkursowa Fundacji.

Dotacje otrzymają te organizacje, których projekty przedstawione w przesłanych w terminie wnioskach zdobyły najwyższą liczbę punktów (minimum 35).W przypadku kilku wniosków, które otrzymały tę samą ilość punktów a ich wartość jest graniczną dla wyczerpania puli nagród, decyduje losowanie.

Od decyzji Komisji konkursowej nie ma odwołania.

Dotacje będą przekazywane na podstawie umów o dotację podpisanych przez organizacje wnioskujące, jeżeli posiadają własne konto bankowe lub przez inną organizację użyczającą konto bankowe na rzecz organizacji składającej wniosek.Harmonogram konkursudo 11 maja (decyduje data stempla pocztowego) składanie wniosków,

do 8 czerwca – rozstrzygnięcie konkursu. Lista nagrodzonych organizacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji,

do 13 lipca wysłanie umów o dotację z prośbą o ich podpisanie,

przekazywanie dotacji w ciągu 2 dni od dnia otrzymania jednego egzemplarza podpisanej umowy o dotację,.

do 1 września – realizacja projektów

do 28 września złożenie do Fundacji sprawozdań z wykorzystania dotacji.Wnioski na konkurs „ Pożyteczne wakacje 07” należy przesyłać na adresFundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Pożyteczne wakacje 07”Dodatkowych wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem (22) 636 25 71 – 75 Zapytania można wysyłać również na adresy e-mailowe: jplater@fww.org.pl i

jleopold@fww.org.pl .Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu i sprawozdania z jego realizacji przez organizatora Fundację Wspomagania Wsi i przetwarzania danych do celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.

Data powstania: środa, 21 mar 2007 11:48
Data opublikowania: środa, 21 mar 2007 13:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2007 06:46
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1848 razy