Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/33/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego do przeprowadzania postępowań w otawrtym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
UCHWAŁA Nr V/33/07
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego do przeprowadzania postępowań w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) , w związku z § 6 ust.1 Karty współpracy Gminy Orzysz i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r., Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Konsultacyjno-Opiniujący do przeprowadzenia postępowań w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok , w składzie:
1) p. Joanna Koronkiewicz - przedstawiciel UM w Orzyszu,

2) p. Barbara Konopka - przedstawiciel UM w Orzyszu,

3) p. Justyna Wróblewska - przedstawiciel organizacji pozarządowych ,

4) p. Andrzej Gosk - przedstawiciel organizacji pozarządowych,

5) p. Al.dona Mataj - radny Rady Miejskiej w Orzyszu,

6) p. Jacek Foszczyński - radny Rady Miejskiej w Orzyszu.

§ 2. Zadaniem Zespołu , o którym mowa w § 1 jest:
1) opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz przedłożenie Burmistrzowi Orzysza propozycji co do wyboru ofert,
2) realizacja zadań Zespołu wymienionych w § 7 Karty współpracy Gminy Orzysz i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

§ 3. Regulamin pracy Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXII/536/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 kwietnia 2005roku w sprawie powołania zespołu Konsultacyjno-Opiniującego do przeprowadzenia postępowań w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski
Załącznik do Uchwały Nr V/33/97
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia28 lutego 2007r.


Regulamin pracy Zespołu Konsultacyjno -Opiniującego

§ 1. 1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.

§ 2. Z posiedzeń Zespołu sporządzana jest dokumentacja zawierająca:
1/ listę obecności,
2/ oświadczenia członków Zespołu,
3/ indywidualne karty oceny ofert,
4/ zbiorcze karty oceny ofert,
5/ protokół z prac Zespołu.

§ 3. Zespół dokonuje oceny ofert złożonych w konkursie w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu Burmistrza Orzysza z następującym podziałem klasyfikacji punktowej, w odniesieniu do poszczególnych kryteriów:
Ilość punktów
Ocena możliwości realizacji zadania - 0-50 pkt ...............
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 0-20 pkt ...............
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania - 0-20- pkt ................
Inne kryteria - 0-10 pkt ................

Razem punktów max 100 pkt .........................


Data powstania: czwartek, 8 mar 2007 09:16
Data opublikowania: czwartek, 22 mar 2007 08:15
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2011 09:46
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 5922 razy