Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro

1. Zamawiający:
Gmina Orzysz z siedzibą w Urzędzie Miejskim ,
ul. Giżycka 15,
12 – 250 Orzysz
tel. 87 424 10 60, 424 10 40, fax. 87 424 10 50

2. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000€.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.orzysz.pl

4. Przedmiot zamówienia:

a) Oferta częściowa nr 1 na zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 – kod CPV 23121100 – 2 – w ilości 14 200 litrów – Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) Oferta częściowa nr 2 na zakup oleju napędowego ON – kod CPV 23111300 – 1 –
w ilości 4 000 litrów – Załącznik nr 2 do SIWZ;
Zakup paliw będzie odbywać się sukcesywnie w ciągu 2007r., w zależności od potrzeb zamawiającego.
Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę na wybrany rodzaj paliwa bądź dwie oferty na oba rodzaje paliwa.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

6. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r.

7. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają koncesję na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c. muszą posiadać minimum jedną stację paliw,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp),
e. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp,
f. przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozdziałem VI pkt 1 - SIWZ.

8. Informacja na temat wadium:
Odstępujemy od pobierania wadium.

9. Kryterium, wg których będą rozpatrywane oferty:
1) Kryterium:
a) średnia cena 1 litra paliwa podana z okresu trzech miesięcy (oddzielnie wyliczona dla benzyny bezołowiowej PB95 i oddzielnie dla oleju napędowego ON) – 100% (policzona zgodnie z danymi wyliczonymi w formularzu ofertowym)

wartość średniej ceny 1 litra paliwa oferty badanej
------------------------------------------------------------------ x 100
najwyższa ofertowa wartość średniej ceny 1 litra paliwa

b) stała wartość upustu na 1 litrze paliwa (podana w groszach/złotych) oddzielnie dla benzyny bezołowiowej PB95 oraz oddzielnie dla oleju napędowego (ON), udzielana i odliczona każdorazowo od ceny detalicznej sprzedawanego paliwa w dniu zakupu- 100%

wartość upustu na 1 litrze paliwa oferty badanej
---------------------------------------------------------------------- X 100 %
najwyższa ofertowa wartość upustu na 1 litrze paliwa

Przyjmuje się, że 1%=1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów odrębnie dla każdego paliwa.
c) Odległość stacji paliw od Zamawiającego:
0 – 7 km – 100 pkt
7 – 25 – 50 pkt
powyżej 25 km – 0 pkt.
2) Wykonawca, który uzyska najwyższą sumę punktów dla poszczególnych rodzajów paliwa, zostanie zaproszony do podpisania umowy.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać: w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku 7:30 do 15:30 nie później niż do 05 stycznia 2007r. do godz. 11:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12 – 250 Orzysz.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupu wraz
z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 gru 2006 09:51
Data opublikowania: czwartek, 21 gru 2006 15:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 sty 2007 10:09
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 1968 razy