Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 7 sty 2015 10:15
z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2015 r.

Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 19 sty 2015 13:53
z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Mieście i Gminie Orzysz w 2015 r.

Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 19 sty 2015 13:23
z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 sty 2015 13:33
z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Robót Publicznych.

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 sty 2015 13:35
z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Orzysz na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 sty 2015 13:37
z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 sty 2015 11:11
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 12:51
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Orzysz.

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 12:53
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia ,, Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu"

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 27 sty 2015 15:03
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 13:02
z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 13:06
z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 13:20
z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 13:22
z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 13:25
z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. ,,B" przechowywanej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 13:30
z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 12:48
z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 13:34
z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Orzysz w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 14:04
z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 14:07
z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzenia rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lut 2015 08:02
z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lut 2015 07:56
z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 lut 2015 14:32
z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw rozpatrzenia złożonych ofert w ogłoszonym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2015 r.

Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 23 lut 2015 11:05
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 lut 2015 09:54
z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 lut 2015 10:23
z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. 2014.1118 ze zm.) działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 mar 2015 09:57
z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 mar 2015 09:58
z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 mar 2015 10:11
z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 mar 2015 10:12
z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 17 mar 2015 12:46
z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania.

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 9 mar 2015 12:11
9 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 17 mar 2015 13:03
z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 17 mar 2015 12:49
z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 mar 2015 14:43
z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce.

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 mar 2015 09:17
z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 mar 2015 14:46
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 mar 2015 14:48
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 mar 2015 14:51
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 mar 2015 13:34
z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 177/07 Burmistrza Orzysza z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat w związku z udostępnieniem informacji publicznej oraz zasad udostępniania informacji publicznej oraz zasad udostępniania tych informacji.

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 mar 2015 13:38
z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 mar 2015 13:39
z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 07:58
z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 07:59
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarczego.

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 07:59
z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie NR 29/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 02.03.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 07:59
z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 08:00
z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 08:00
z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 07:49
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, przeciwpożarowych, zaopatrzenia Urzędu i zbiórek publicznych w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 08:00
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 3 kwi 2015 11:10
z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych.

Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 07:54
z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy - druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 07:48
z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 08:01
z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 kwi 2015 11:52
z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Orzysz"

Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 kwi 2015 11:47
z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 kwi 2015 11:49
z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 9 kwi 2015 11:50
z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu.

Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 kwi 2015 10:55
z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej.

Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 kwi 2015 10:52
z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzana przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 kwi 2015 09:52
z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 kwi 2015 09:49
z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 kwi 2015 09:47
z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 kwi 2015 10:57
z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Orzysz oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016.

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 kwi 2015 12:51
z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 kwi 2015 12:52
z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 kwi 2015 12:52
z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 kwi 2015 12:53
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 kwi 2015 12:53
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 kwi 2015 12:24
z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 kwi 2015 12:27
z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 kwi 2015 13:26
z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 27 kwi 2015 13:27
z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 maj 2015 13:45
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia gospodarcze.

Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 maj 2015 13:47
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 maj 2015 13:49
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 maj 2015 13:50
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 maj 2015 13:51
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 maj 2015 13:52
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 maj 2015 10:27
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Panu Waldemarowi Sokołowskiemu czynności likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Robót Publicznych w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 maj 2015 10:29
z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 maj 2015 10:30
z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 maj 2015 15:23
z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale dochodów i windykacji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2015 15:52
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 maj 2015 15:25
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 maj 2015 15:27
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 11 maj 2015 15:29
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2015 15:53
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2015 15:54
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres piętnastu lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2015 15:57
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2015 15:58
z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej ( okolicznościowej) w przypadku zmian osób materialnie odpowiedzialnych w sołectwach Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2015 16:26
z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia , Programu oszczędnościowego gminy Orzysz na lata 2015-2016".

Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2015 16:26
z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 18 maj 2015 07:59
z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 14:57
z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu działania.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 13:55
z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji socjalnej pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 14:32
z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzysz.

Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 14:46
z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji.

Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 14:48
z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 14:53
z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 14:58
z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 14:59
z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 13:41
z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 3 cze 2015 08:10
z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale dochodów i windykacji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 13:43
z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietna 2015 r. w sprawie likwidacji Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 13:36
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 3 cze 2015 08:07
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w sprawie opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych ogłoszonych w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 3 cze 2015 08:10
z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 3 cze 2015 08:14
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 3 cze 2015 08:15
z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia Pani Beacie Jażdżewskiej czynności likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 3 cze 2015 08:16
z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2015 11:17
z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2015 11:18
z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2015 11:18
z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2015 11:18
z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 cze 2015 11:19
z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 cze 2015 10:28
z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 cze 2015 10:32
z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 cze 2015 10:32
z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 cze 2015 10:32
z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 cze 2015 10:33
z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 cze 2015 10:33
z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 cze 2015 10:34
z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 cze 2015 10:34
z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 cze 2015 09:23
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania tytułów - Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku,, Primus Inter Pares - najlepszy wśród najlepszych".

Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 cze 2015 09:23
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 cze 2015 09:25
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 cze 2015 09:26
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 cze 2015 09:31
z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych.

Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:11
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:12
z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:12
z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 134/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:12
z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:13
z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:13
z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:14
z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:14
z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji sołtysów Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:15
z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:15
z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych.

Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:15
z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:16
z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:16
z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:22
z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:22
z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:22
z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:23
z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:23
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 19 cze 2015 13:24
z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 24 cze 2015 09:58
z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 24 cze 2015 10:13
z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 24 cze 2015 10:16
z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 24 cze 2015 10:20
z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej no okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 154/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 24 cze 2015 10:22
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 24 cze 2015 10:25
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 24 cze 2015 13:44
z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 cze 2015 16:04
z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Orzysz w formie świadczeń rzeczowych

Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 cze 2015 16:05
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie.

Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 cze 2015 16:08
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 cze 2015 16:09
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce.

Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 lip 2015 15:27
z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 lip 2015 15:32
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 7 lip 2015 15:35
z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 lip 2015 11:57
z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015-2025.

Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 lip 2015 12:14
z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 14 lip 2015 12:18
z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 lip 2015 17:19
z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych.

Zarządzenie Nr 168/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 lip 2015 17:23
z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 lip 2015 17:28
z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 170/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 lip 2015 17:33
z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 lip 2015 17:38
z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 172/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 lip 2015 17:43
z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 lip 2015 17:49
z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 20 lip 2015 17:55
z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lip 2015 08:24
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 lip 2015 08:50
z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie.

Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 23 lip 2015 08:59
z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ,, Ogród Naturą Malowany"

Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lip 2015 14:33
z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lip 2015 14:36
z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lip 2015 14:38
z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej.

Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 sie 2015 10:26
z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 sie 2015 10:29
z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 sie 2015 11:56
z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 sie 2015 17:38
z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 sie 2015 17:38
z dnia 24 lipca 2015 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 sie 2015 17:38
z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 sie 2015 17:41
z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 sie 2015 11:59
z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 sie 2015 12:01
z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 3 sie 2015 12:04
z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 6 sie 2015 17:42
z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przekazującej zasób nieruchomości Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 sie 2015 16:29
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie Nr 193/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 sie 2015 16:34
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 sie 2015 16:25
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 7 sie 2015 16:24
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 196/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 11:09
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 197/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 10:14
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 198/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 09:56
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 13:00
z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych komisji ds. Referendum.

Zarządzenie Nr 200/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:59
z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:54
z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:42
z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:36
z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,, Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:27
z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:22
z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej z Zarządzenia Nr 199/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum.

Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:20
z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum.

Zarządzenie Nr 207/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:16
z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zarządzenie Nr 208/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 11:50
z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie terminów przekazywania przez jednostki budżetowe Gminy Orzysz pobranych dochodów budżetowych stanowiących dochód Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 11:35
z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 210/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 11:48
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Domu Kultury w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 11:37
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum.

Zarządzenie Nr 212/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 11:32
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 11:21
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 214/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 11:19
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 11:16
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 216/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 11:13
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 15:03
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 16:00
z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych we wsi Gaudynki.

Zarządzenie Nr 219/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 16:19
z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 220/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 16:28
z dnia 21 sierpnia 2015 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 221/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 16:28
z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 16:23
z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2015 11:58
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce.

Zarządzenie Nr 224/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2015 11:49
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie.

Zarządzenie Nr 225/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 27 sie 2015 11:56
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu, Żłobka Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 6 wrz 2015 20:22
z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na Orzysz 2015 r.

Zarządzenie Nr 227/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 6 wrz 2015 20:32
z dnia 1 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 228 /2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 6 wrz 2015 20:45
z dnia 1 września 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 6 wrz 2015 20:51
z dnia 1 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 6 wrz 2015 20:54
z dnia 2 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016.

Zarządzenie Nr 230/2015/A Burmistrza Orzysza

niedziela, 6 wrz 2015 20:58
z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 6 wrz 2015 21:02
z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 232/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 6 wrz 2015 21:04
z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 6 wrz 2015 21:06
z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 234/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 wrz 2015 08:46
z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 wrz 2015 14:49
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych z likwidowanego Zakładu budżetowego ,, Administracji Budynków Komunalnych" oraz Jednostki budżetowej ,, Zakładu Robót Publicznych".

Zarządzenie Nr 236/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2015 11:18
z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2015 11:22
z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych i płacowych z likwidowanej Jednostki budżetowej ,, Zakładu Robót Publicznych".

Zarządzenie Nr 238/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2015 11:26
z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 188/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 28.07.2015 r.

Zarządzenie Nr 239/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2015 11:27
z dnia 9 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 240/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2015 11:29
z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 241/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2015 11:32
z 10 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 242/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2015 11:32
z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 243/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 wrz 2015 11:35
z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 244/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 wrz 2015 15:39
z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na uzupełnienie deficytu budżetu na 2015 r.

Zarządzenie Nr 245/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 wrz 2015 11:50
z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 246/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 wrz 2015 11:58
z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji środka trwałego.

Zarządzenie Nr 247/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 wrz 2015 12:00
z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 248/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 wrz 2015 12:05
z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 wrz 2015 12:09
z dnia 23 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Zarządzenie Nr 250/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 wrz 2015 12:32
z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 wrz 2015 13:09
z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 252/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2015 14:25
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 253/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 paź 2015 12:09
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie odwołania członków Gminnej Rady Sportu.

Zarządzenie Nr 254/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 paź 2015 12:10
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu.

Zarządzenie Nr 255/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 paź 2015 15:26
z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 256/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2015 15:31
z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 257/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2015 15:36
z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 258/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 paź 2015 15:04
5 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 259/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2015 15:34
z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 260/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 12 paź 2015 15:36
z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 261/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 14 paź 2015 14:40
z dnia 9 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 262/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 paź 2015 10:09
z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 263/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 18:30
z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 232/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 02.09.2015 r.

Zarządzenie Nr 264/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 20 paź 2015 11:26
z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót.

Zarządzenie Nr 265/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 16 paź 2015 10:08
z dnia 15 października 2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 266/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 lis 2015 15:48
z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót.

Zarządzenie Nr 267/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 18:53
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 268/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 18:57
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 269/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 19:00
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 270/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 lis 2015 15:51
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 271/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 20:26
z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Orzysz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 272/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 19:04
z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 273/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 19:08
z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 274/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 19:12
z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 275/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 lis 2015 15:46
z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 276/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 20:31
z dnia 28 października 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 277/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 19:14
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 19:17
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 279/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 19:21
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 280/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 19:46
z dnia 29 października 2015 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 281/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 19:51
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 282/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 19:58
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 283/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 1 lis 2015 20:08
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 284/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 5 lis 2015 15:53
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.

Zarządzenie Nr 285/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2015 16:03
z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 286/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2015 16:07
z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 287/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 lis 2015 07:50
z dnia 6 listopada 2015 r w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 288/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2015 16:05
z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 289/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2015 16:13
z dnia 6 listopada 2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 290/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2015 16:10
z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 291/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2015 16:08
z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem i dzierżawę lokali stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 292/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 lis 2015 08:00
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027

Zarządzenie Nr 293/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 lis 2015 08:04
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 294/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 lis 2015 07:51
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 295/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 lis 2015 08:22
z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 296/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 lis 2015 08:23
z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udział w nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 297/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 lis 2015 07:56
z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 298/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 lis 2015 08:13
z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 299/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 30 lis 2015 12:16
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 300/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2015 16:09
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 301/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2015 16:08
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 302/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2015 16:06
z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 303/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2015 16:04
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 304/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2015 16:03
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 305/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2015 16:01
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 306/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2015 15:59
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 307/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 2 gru 2015 16:31
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 308/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2015 16:14
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 309/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2015 16:12
z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 310/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 gru 2015 15:56
z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 311/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 gru 2015 16:10
z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 312/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:24
z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 313/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:27
z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 314/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:40
z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 315/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:43
z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 316/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:44
z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 317/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:47
z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 318/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:50
z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 319/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:51
z dnia 4 grudnia 2015 . w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 320/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 gru 2015 15:55
z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 321/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 gru 2015 15:53
z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zarządzenie Nr 322/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 18:32
z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 323/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 18:30
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 324/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 18:27
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 325/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:55
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 326/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:57
z 8 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 327/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:09
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 328/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:11
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 18:25
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 330/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 gru 2015 08:22
z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 331/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 18:20
z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 332/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 18:17
z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 18:10
z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 334/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 18:06
z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 335/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 18:02
z 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 336/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 16:32
z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 337/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 16:29
z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 338/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 16:26
z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 339/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 16 gru 2015 13:23
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie Nr 340/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 16 gru 2015 13:24
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 341/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 16 gru 2015 13:19
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz samochodach pożarniczych OSP.

Zarządzenie Nr 342/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 16 gru 2015 13:28
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi.

Zarządzenie Nr 343/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 16 gru 2015 13:30
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami.

Zarządzenie Nr 344/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 16 gru 2015 13:32
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków zarachowania oraz środków w magazynach podręcznych księgowanych na koncie 310.

Zarządzenie Nr 345/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 16:22
z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 346/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 16:19
z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 347/2015 Burmistrza Orzysza

niedziela, 20 gru 2015 16:15
z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .

Zarządzenie Nr 348/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 gru 2015 14:45
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 349/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 gru 2015 14:43
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 350/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 gru 2015 14:40
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 23 gru 2015 11:18
z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw utrzymania dróg i infrastruktury gminnej w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 352/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 23 gru 2015 11:20
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 351/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw utrzymania dróg i infrastruktury gminnej w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 353/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 gru 2015 15:03
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 354/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 gru 2015 14:31
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 355/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 gru 2015 14:29
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 356/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 gru 2015 14:22
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 357/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 gru 2015 14:17
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 358/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2016 13:28
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 359/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 sty 2016 12:46
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 360/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 sty 2016 12:48
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 361/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 sty 2016 10:24
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 362/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 sty 2016 10:34
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania i używania samochodu prywatnego jako środka transportu do odbycia podróży służbowej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 363/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 sty 2016 12:45
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 364/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 sty 2016 12:23
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 sty 2015 13:28
z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,, Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu"