Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 14.02.2020r.

Ogłoszenie nr 507570-N-2020 z dnia 2020-01-30 r.

Gmina Orzysz: „Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orzysz, krajowy numer identyfikacyjny 79067151500000, ul. Rynek   3 , 12-250  Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 30 70 940, , e-mail um@orzysz.pl, , faks 87 30 70 950.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.orzysz.pl/zakładka Przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Numer referencyjny: WPF.271.1.2020.UMY
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : „Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Orzysz do Zespołów Szkolno- Przedszkolnych oraz powrót po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”. 1. Dowóz podzielony jest na 7 zadań, wymagane jest sześć autobusów na 40 miejsc siedzących, jeden autobus na 50 miejsc siedzących, oraz 1 autobus dodatkowy przeznaczony na podmianę w razie awarii. Dopuszcza się pojazdy dowożące uczniów o mniejszej ilości miejsc. W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zadanie nr 1 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu ul. Wojska Polskiego 14 i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ogródek, Ogródek 46, Klusy, Wierzbiny, Gaudynki, Szwejkówko, Orzysz ul. Wojska Polskiego. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 46 b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu ul. Osiedle Robotnicze 11 i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ogródek, Ogródek 46, Klusy, Wierzbiny, Gaudynki, Szwejkówko, Orzysz ul. Wojska Polskiego Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 20 Zadanie nr 2 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu ul. Wojska Polskiego 14 i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Rostki Skomackie, Strzelniki, Czarne, Odoje, Rzęśniki, Grądy Podmiejskie. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 13 b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu ul. Osiedle Robotnicze 11 i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Rostki Skomackie, Strzelniki, Czarne, Odoje, Rzęśniki, Grądy Podmiejskie. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 8 Zadanie nr 3 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu ul. Wojska Polskiego 14 i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Góra, Mikosze, Mikosze Osada. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 18 b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu ul. Osiedle Robotnicze 11 i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Dziubiele, Chmielewo, Góra, Mikosze, Mikosze Osada. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 15 Zadanie nr 4 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu ul. Wojska Polskiego 14 i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Ublik, Sumki, Pianki. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 7 b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu ul. Osiedle Robotnicze 11 i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Aleksandrowo, Sumki, Pianki, Ublik Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 9 c) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Suchy Róg, Dziubiele, Dziubiele Małe, Chmielewo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 18 Zadanie nr 5 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Orzysz, Grzegorze, Nowe Guty, Okartowo Tartak. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 17 b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Dąbrówka, Drozdowo, Cierzpięty: 5 Zadanie nr 6 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Wężewo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 13 b) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. K. Kajki w Dąbrówce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Osiki, Cierzpięty, Zastrużne, Drozdowo. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 21 Zadanie nr 7 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. M. Kajki w Dąbrówce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Tuchlin, Suchy Róg, Dziubiele, Dziubiele Małe, Nowa Wieś, Kępa, Chmielewo, Dąbrówka kolonia. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów w każdym miesiącu wynosić będzie: 6 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Zakup biletów na przejazd dzieci w dniach nauki szkolnej. W przypadku zmian w organizacji zajęć polegających na: skróceniu godzin nauki, egzaminów lub innych przyczyn Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów. 2) Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę średniej ceny brutto 1 biletu miesięcznego. 3) Usługi będą świadczone przy użyciu środków transportu spełniających wymagane warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w rozporządzeniu z dnia 31.12.2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.). 4) Wykonawca musi dysponować 8 autobusami ( 6 autobusów na 40 miejsc siedzących, 1 autobus na 50 miejsc siedzących oraz 1 autobus dodatkowy przeznaczony na podmianę w razie awarii). 5) Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach- odpowiednio dla danego zadania. 6) Zamawiający najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów, na poszczególne zadania. 7) Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy do poszczególnych szkół bilety miesięczne zgodnie z imiennym wykazem uczniów. 8) Odbiór dostarczonych biletów miesięcznych odbywać się będzie każdorazowo w obecności upoważnionego przedstawiciela placówki oświatowej, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną ilość biletów. 9) Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 5 dnia każdego miesiąca. Zakupiony, a zwrócony bilet miesięczny, będzie stanowił podstawę do sporządzenia korekty faktury za dany miesiąc. 10) W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. 11) Pojazdy muszą być wyposażone w sprawną klimatyzację. 12) Wykonawca świadczyć będzie usługi przewozowe na rzecz Zamawiającego od godziny 7.00. 13) Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 14) Przewoźnik w razie awarii własnego autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu,sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Przewoźnika karą i kosztami za wynajem zastępczego środka transportu. 15) Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian, które są uzależnione od rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach i nieprzewidzianych zdarzeń na drogach. 17) Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie ilości kursów odwozów dzieci do domu- ilość kursów ustalona zostanie po zapoznaniu się z planami zajęć w poszczególnych szkołach. 18) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej. 19) Transport dzieci musi być przeprowadzony ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania. Wykonawca zapewnia opiekunów po uzgodnieniu z Zamawiającym. 20) Wykonawca zobowiązany jest 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi przedstawić aktualne polisy ubezpieczenia OC i NW na pojazdy zgłoszone do przetargu. 21)Wykonawca zobowiązany jest 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi przedłożyć kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów zgłoszonych do przetargu, oraz informację potwierdzającą formę władania pojazdami. 22) W przypadku pozostawiania wolnych miejsc w autobusie Zamawiający wyraża zgodę na świadczenie usług na rzecz mieszkańców poprzez sprzedaż biletów. 23) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa, wzywając go na piśmie do przekazania informacji w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez zamawiającego przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek. W razie dwukrotnego stwierdzenia ww. naruszenia warunków realizacji zamówienia zamawiającemu będzie przysługiwało (niezależnie od kary umownej) prawo odstąpienia od umowy w terminie 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca do realizacji umowy zatrudnił: a). kierowców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) i by zatrudnieni kierowcy posiadali aktualne zaświadczenie o niekaralności (KRK) lub oświadczenie o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi, zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ). b). opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) i by zatrudnieni opiekunowie posiadali: ważne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej albo zaświadczenie o posiadanym wykształceniu medycznym oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności (KRK) lub oświadczenie o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi,zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ). W celu udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonawca 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi przedstawi wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego (kierowcy i opiekunowie), oraz dołączy w przypadku kierowców kopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności (KRK) lub oświadczenia o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi, zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ), w przypadku opiekunów kopię zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej albo zaświadczenia o posiadanym wykształceniu medycznym oraz aktualnego zaświadczenia o niekaralności (KRK) lub oświadczenia o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi, zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ). Wykaz będzie obejmował wskazanie osoby z imienia i nazwiska oraz wskazanie rodzaju wykonywanych czynności oraz informacji o posiadanych zaświadczeniach i szkoleniach. 24) Zamawiający zakres kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,, określił w projekcie umowy § 9 pkt 9. Zamawiający sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określił w projekcie umowy. § 7 pkt 4 i 5.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2023-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający wymaga by Wykonawca przedłożył aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia (zał. nr 1 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej, w ramach których określić można: warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej 8 pojazdami spełniającymi wymagania zamawiającego (dział III pkt 2 ppkt 4) zał. nr 5 do SIWZ) Zamawiający wymaga by kierowcy zatrudnieni u Wykonawcy do realizacji zamówienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) posiadali: a) aktualne zaświadczenie o niekaralności (KRK) lub oświadczenie o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi; Zamawiający wymaga by opiekunowie zatrudnieni u Wykonawcy do realizacji zamówienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) posiadali: a) ważne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej albo zaświadczenie o posiadanym wykształceniu medycznym; b) aktualne zaświadczenie o niekaralności (KRK) lub oświadczenie o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r poz. 1126 ze zm.) 1. aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). 2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. 3.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawa zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. W celu udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonawca 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi przedstawi wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego (kierowcy i opiekunowie), oraz dołączy w przypadku kierowców kopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności (KRK) lub oświadczenia o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi, zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ), w przypadku opiekunów kopię zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej albo zaświadczenia o posiadanym wykształceniu medycznym oraz aktualnego zaświadczenia o niekaralności (KRK) lub oświadczenia o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi, zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ). Wykaz będzie obejmował wskazanie osoby z imienia i nazwiska oraz wskazanie rodzaju wykonywanych czynności oraz informacji o posiadanych zaświadczeniach i szkoleniach. Zamawiający zakres kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,, określił w projekcie umowy § 9 pkt 9. Zamawiający sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określił w projekcie umowy. § 7 pkt 4 i 5.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą być wprowadzone w przypadkach niżej opisanych. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na sposób dowożenia uczniów. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy dotyczące przebiegu i długości trasy, oraz rozkładu jazdy w przypadku: a) zmiany organizacji roku szkolnego; b) zmiany rozkładu zająć lekcyjnych; c) nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 3. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § 10 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do Wyrażenia takiej zgody. 4. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 sty 2020 12:19
Data opublikowania: czwartek, 30 sty 2020 12:52
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 889 razy