Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XVII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XVII sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XVII sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne:
- informacja z okazji 10-lecia działalności LGD MM.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9.    Podatki i opłaty lokalne na 2020 rok. Projekty uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b) obniżenia ceny skupu żyta – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)    wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
b)    współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Orzysz, a miastem Jelsk na Białorusi;
c)    uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;
d)    ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orzysz na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków;
e)    wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz;
f)    określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzysz;
g)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
h)    zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2019.

E. Statutowe elementy obrad:
11.    Odpowiedzi na interpelacje.
12.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13.    Zamknięcie obrad XVII sesji.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Orzysz do uczestnictwa w obradach.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 lis 2019 08:06
Data opublikowania: piątek, 22 lis 2019 08:34
Data edycji: piątek, 20 mar 2020 10:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 mar 2020 12:11
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 294 razy
Ilość edycji: 2