Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg Nieograniczony – bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Orzysz w 2006r.

Obwieszczenie o zamówieniu
Przedmiot zamówienia:
Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Orzysz
w 2006r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 , poz. 177 z późniejszymi zmianami).

1) Nazwa ( firma) i adres zamawiającego :
Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza,
Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz,
województwo Warmińsko-Mazurskie, powiat piski tel. 087 424 10 40, www.orzysz.pl. e-mail: um@orzysz.pl

2) Określenie trybu zamówienia :
PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60 000 Euro

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście
w siedzibie zamawiającego pok. nr 16 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza – 00,00 złotych (słownie: zero złotych )
Prowadzący postępowanie: Katarzyna Chylińska
E – mail: katarzyna.chylinska@um.orzysz.pl Telefon: 087 – 424 10 52

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynów samochodowych:
a) olej napędowy –kod CPV 23121100 – 2 – w ilości 2 200 litrów
b) benzyna bezołowiowa E 95 –kod CPV 23111300 – 1 – w ilości 13 500 litrów
Zakup paliw będzie odbywać się sukcesywnie w ciągu 2006r., w zależności od potrzeb zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości składania oferty wariantowej;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia;
od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) muszą posiadać koncesję na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
c) muszą posiadać minimum jedną stację paliw;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
e) ich stacja paliw znajduje się na terenie Gminy Orzysz (względy ekonomiczne);

8) Informacja na temat wadium;
Nie jest wymagane wniesienie wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ;
Cena ( koszt ) - 100 %

10) Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 11- SEKRETARIAT
BURMISTRZA ) w terminie do dnia 13 stycznia 2005r. do godz. 11:05
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. Nr 1 w dniu 13 stycznia 2005r o godz. 11:30.

11) Termin związania ofertą ;
Okres 30 dni kalendarzowych od dnia 13 stycznia 2005r .

Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza

Data powstania: piątek, 23 gru 2005 13:59
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2005 14:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 sty 2006 07:38
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 1718 razy