Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści zapytania ofertowego

na wykonanie modernizacji budynku na potrzeby Wiejskiego Centrum Integracji oraz montaż zbiornika na nieczystości i udrożnienie studni.

                                                                                                                                                                            Orzysz, dn.15 lutego 2018 roku

 

Znak: WPF.7011.2.2018.SKW

 

Zamawiający:

Gmina Orzysz

Giżycka 15

12-250 Orzysz

                                                                                                                                                                    Wykonawcy ubiegający się

                                                                                                                                                                    o udzielenie zamówienia

                                                                                                                                                                    www.bip.orzysz.pl

                                                                                                                                                                    www.portalogloszen.arimr.gov.pl

                                                                                                                                                                    Tablica Ogłoszeń

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ze zm. w sprawie udzielania zamówień publicznych ze zm. pn: „Wykonanie modernizacji budynku na potrzeby Wiejskiego Centrum Integracji oraz montaż zbiornika na nieczystości i udrożnienie studni”

 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapytania:

  1. Modyfikacji ulega treść w dziale IV. Kryteria oceny oferty, pkt. 2: SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 20%

 

Po zmianach jest:

2 SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 20 %

 

 

            Termin wykonania badanej oferty

TERMIN WYKONANIA =

----------------------------------- ------------               x 100,00 pkt. X 20%

 

         Najkrótszy zaoferowany termin wykonania

 

 

 

Kryterium Termin wykonania będzie rozpatrywane na podstawie podanych przez Wykonawcę ilości dni skrócenia okresu wykonania zadania w stosunku do terminu maksymalnego wskazanego przez Zamawiającego tj 15.06.2018 r.

Ilość dni skrócenia Wykonawca powinien wpisać w Formularzu Ofertowym. 

Liczba punktów w kryterium zostanie obliczona wg zasady:

Tw = termin wg badanej oferty         

         najkrótszy termin wykonania x 100x 20%

Termin realizacji należy podać w ilości dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium TERMIN WYKONANIA to 20 pkt.

 

Powyższa zmiana zostanie również zamieszczona na stronie: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. 06.03.2018 r. do godz. 15:30.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w dn. 07.03.2018 r. o godz. 12:00.

Miejsce oraz sposób składania ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

                                                                                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                                                                                   (-) Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 lut 2018 15:26
Data opublikowania: czwartek, 15 lut 2018 15:29
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 702 razy