Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie modernizacji budynku na potrzeby Wiejskiego Centrum Integracji oraz montaż zbiornika na nieczystości i udrożnienie studni.

WPF.7011.2.2018.SKW                                                                                                                                                        Orzysz, dnia 09 lutego 2018 r.

 

                      

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

 

Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r.  ze zm. w sprawie udzielania zamówień publicznych Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie Modernizacji budynku na potrzeby Wiejskiego Centrum Integracji oraz montaż zbiornika na nieczystości i udrożnienie studni.

Zamówienie dotyczy projektu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,ub kulturalnej.

Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju

Urszula Myka, e-mail urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor nadzoru

Marian Leśkiewicz, e-mail: marian.leskiewicz@um.orzysz.pl

Inspektorzy:

Patrycja Ostrowska , e-mail patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

Sebastian Kwiatkowski , e-mail sebastian.kwiatkowski@um.orzysz.pl

 

Kontakt w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 07:30-15:30

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja budynku na potrzeby „ Wiejskiego Centrum Integracji” oraz montaż zbiornika na nieczystości i udrożnienie studni”

Lokalizacja: działka nr 412, miejscowośc Klusy, gmina Orzysz.

Zakres zamówienia obejmuje:

- roboty budowlane wewnętrzne

- roboty sanitarne

- roboty elektryczne

- elewacja

- wykonanie studni

- montaż szamba

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Zamówienie dotyczy realizacji modernizacji w części budynku zaznaczonej na załączonym szkicu budynku kolorem żółtym (Załącznik nr 2).

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 Złożona oferta powinna zawierać:

- cenę ofertową (brutto i netto) za wykonanie robót obliczoną w oparciu o przedmiar o robót stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia;

- przewidywany termin realizacji zamówienia podpisania nie dłuższy niżdo dnia 15.06.2018 r.

 II.Wymagania szczególne:

Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami, opracowaniami typizacyjnymi oraz z należytą starannością.

Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy dokonać wymaganych przepisami pomiarów.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Dysponowanie wiedzą, i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Kierownik budowy powinien posiadać przygotowanie zawodowe uprawniające go do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót we specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych.

 

IV. Kryteria oceny oferty:

Cena- 60 %

Termin realizacji zamówienia-  20 %

Okres dodatkowej gwarancji na wykonane roboty-  20 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).

 

 1. CENA – 60 %

CENA

 

 

 

=

Cena najniższej oferty (zł)

 

------------------------------------------------------

x 100,00 pkt. x 60%

Cena oferty badanej (zł)

 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.

 

 

 1. SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 20%

Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu realizacji zamówienia w sposób jednoznaczny, precyzyjny, określając termin wykonania w pełnych dniach.

 

Ostateczny termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 15.06.2018r.
Za nie skrócenie terminu realizacji Wykonawca otrzyma 0 punktów.

 

Skrócenie terminu

realizacji zamówienia

(w pełnych dniach)

Ilość przyznanych pkt.

5

2

10

4

15

6

20

8

25

10

 

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę ilości dni nie wskazanych przez zamawiającego (np. 7, 8 12 etc.) zamawiający w zastosowanym kryterium przyzna 0 (zero) pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA to 20 pkt.

 1. OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY – 20%

Przy ocenie dodatkowej gwarancji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres dodatkowej gwarancji, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

TERMIN

GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY

 

=

Okres dodatkowej gwarancji badanej oferty

 

------------------------------------------------------

x 100,00 pkt. x 20 %

Najdłuższy zaoferowany okres dodatkowej gwarancji

 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI to 20 pkt.

 

Przy czym:

 1. a) Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 60 miesięcy.
 2. b) Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 12 miesięcy.
 3. c) Łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 72 miesięcy (okres podstawowej gwarancji + okres dodatkowej gwarancji).
 4. d) Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
 5. e) W przypadku braku wskazania w ofercie okresu dodatkowej gwarancji uznaje się że Wykonawca oferuje 60 miesięcy gwarancji podstawowej.

 

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium

„CENA”, ilość punktów przyznanych w kryterium „SKRÓCONY TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium: „OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY”.

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w kryterium „CENA” + punkty uzyskane w

kryterium „TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA” + punkty uzyskane w kryterium „OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY”

 

Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla

się w górę.

Zamawiający, informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację:

- na stronie (www.bip.orzysz.pl) w zakładce „Przetargi”,

- na stronie (www.portalogloszen.arimr.gov.pl)

- miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 V. Termin złożenia oferty i wymagania:

Koperta /opakowanie zawierające ofertę powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący: „Modernizacja budynku na potrzeby Wiejskiego Centrum Integracji oraz montaż zbiornika na nieczystości i udrożnienie studni”

 

Oferty należy składać w terminie do dnia: 27 lutego 2018r. do godz. 15:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz,
ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłynął po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w dn. 28 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, Wydział Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju, pok. 12.

 VI. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 2. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 3. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, pomimo wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnień złożonych dokumentów.
 4. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.
 5. Rażąco niska cena.

 

VII. Zmiany w umowie

 1. Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie, o ile to zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności.
 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie po jej zawarciu,pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony.

    Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym.

 

 1. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

1)    aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby czy lokalizacji Zamawiającego, gdzie będą świadczone  usługi, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

2)    zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować,

 • zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych zmian
        w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
         Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla  Zamawiającego,
 • zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki   
         podatku VAT na usługi pocztowe w trakcie  obowiązywania niniejszej umowy,
 • zmniejszenia zakresu usług wynikającego z bieżących potrzeb z jednoczesnym

       zmniejszeniem wynagrodzenia.


VIII. Wybór oferty, podpisanie umowy:

 1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni
  od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego
  lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 lut 2018 14:19
Data opublikowania: wtorek, 13 lut 2018 14:29
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 934 razy