Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg Nieograniczony - na wywóz odpadów stałych z

Przetarg Nieograniczony - na wywóz odpadów stałych z terenu Gminy Orzysz
Przetarg Nieograniczony - na wywóz odpadów stałych z
terenu Gminy Orzysz

Orzysz , dnia 08.12.2005 r


Obwieszczenie o zamówieniu

Przedmiot zamówienia:
Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Orzysz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 , poz. 177 z późniejszymi zmianami )

1) Nazwa ( firma) i adres zamawiającego :
Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza,
Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , województwo Warmińsko-Mazurskie , powiat piski tel. 087 424 10 40 , www.orzysz.pl
E-mail: um@orzysz.pl
2) Określenie trybu zamówienia :
PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60 000 Euro
Wspólny słownik zamówień :
CPV: 90.12.13.10
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. nr 27 lub za zaliczeniem pocztowym .
Cena formularza – 00,00 złotych ( słownie : zero złotych )
Prowadzący postępowanie : Lucyna Gajdulewicz
E – mail : lucyna.gajdulewicz@um.orzysz.pl. Telefon: 087 4241063
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia z podaniem
Informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje wywóz odpadów
stałych z pojemników usytuowanych na terenie Gminy Orzysz zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 1996 r Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami )
oraz ustawą z 27 kwietnia 2001r o odpadach ( Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 628
z późniejszymi zmianami ).
Wykonawca ma obowiązek usuwania odpadów z pojemników ( POK – 11 ) rozstawionych na terenie gminy Orzysz w miarę potrzeb , oraz usuwania odpadów składanych poza kontenerami , w obrębie ich usytuowania ( rozsypanych )
Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości składania oferty wariantowej;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
6) Termin wykonania zamówienia ;
od podpisania umowy do 31 grudnia 2006 r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy
a)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi . Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , potwierdzającego że prowadzona działalność gospodarcza odpowiada przedmiotowi zamówienia , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania . Za spełnienie tego warunku
uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a
także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia .
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu urządzeń i środków
umożliwiających wykonanie zamówienia
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia . Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie
oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz.
177 z późn. zm.)
e) posiadają zezwolenie na wywóz nieczystości stałych zgodnie art. 7ustawy
z dnia 13 września 1996 r , o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)
f) posiadają podpisane umowy z wysypiskami lub zakładami usług
usług składowania odpadów komunalnych.
8) Informacja na temat wadium;
Nie jest wymagane wniesienie wadium,
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ;
Cena ( koszt ) - 100 %
10) Miejsce składania ofert ;
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 11- SEKRETARIAT
BURMISTRZA ) w terminie do dnia 23.12.2005 r do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. Nr 1 w dniu 23.12.2005 r o godz. 10:05
11) Termin związania ofertą ;
Okres 30 dni kalendarzowych od dnia 23.12.2005 r .

----------------------------------------------------------------------------------------------


Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza

Data powstania: czwartek, 8 gru 2005 14:55
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2005 09:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2006 11:53
Opublikował(a): Lucyna Gajdulewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 2550 razy