Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na roboty budowlane pn: "Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu"
Gmina Orzysz: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500065925-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Orzysz, Krajowy numer identyfikacyjny 790671515, ul. Giżycka  15, 12-250   Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 424 10 40, e-mail um@orzysz.pl, faks 87 424 10 50.
Adres strony internetowej (url): www.bip.orzysz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WPF.271.10.2017.POS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót- Załączniki do zaproszenia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45332000-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Ratusza przy ul. Rynek w Orzyszu
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 325204.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunlanych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@zukorzysz.pl
Adres pocztowy: 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5
Kod pocztowy: 12-250
Miejscowość: Orzysz
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 400000.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 400000.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400000.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Gmina Orzysz może udzielić zamówienia z wolnej ręki ZUK Sp z. o.o. w Orzyszu, ponieważ spełnione są łącznie wszystkie przesłanki wskazane w Art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp:
1. Powierzenie przez gminę zadań własnej spółce prawa handlowego, posiadającej status komunalnej osoby prawnej, w której gmina posiada 100 % udziałów powoduje, że spełniony zostaje warunek posiadania kontroli przez Zamawiającego, gdyż gmina zachowuje pełną kontrolę nad spółką
2. 90 % przychodu spółki jest generowane w ramach zadań powierzonych spółce przez gminę Orzysz
3.brak udziału kapitału prywatnego w ZUK Sp. z o.o.
Data powstania: środa, 27 gru 2017 14:29
Data opublikowania: środa, 27 gru 2017 14:52
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 827 razy