Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymania
Orzysz, dnia 23.11.2005 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Orzysz ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski,
tel. 0-87 424 10 40, www.orzysz.pl, e-mail: um@orzysz.pl ogłasza przetarg nieograniczony
na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV 77.50.00.00-5, 85.20.00.00-1
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007r.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy i przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753), po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Do wyłapania psów Wykonawca przystąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego;
2. dozór i utrzymanie wyłapanych z terenu gminy psów;
3. prowadzenie obserwacji nowo przyjętych psów w okresie kwarantanny;
4. kompleksowa opieka weterynaryjna na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.);
5. identyfikacja psów przyjmowanych do schroniska;
6. prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania psów;
7. prowadzenie działań, mających na celu przekazywanie psów nowym opiekunom;
8. zapewnienie dozoru weterynaryjnego dla psów umieszczonych w schronisku odłowionych z terenu gminy Orzysz;
Bazą wyjściową do ustalenia wartości zamówienia mogą być dane z 2004 r.- odłowiono z terenu gminy 13 psów.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 29 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 00,00 złotych słownie : zero złotych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Joanna Koronkiewicz tel.0 87 4241068, p. nr 29

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 11 w terminie do dnia 20.12.2005r do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2005r o godz. 12.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 29.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.).
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i przewożone do schroniska oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.

Data powstania: piątek, 2 gru 2005 15:05
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2005 15:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2006 11:58
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 2675 razy