Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego
Ogłoszenie nr 500069265-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.
 
Orzysz: Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orzysz, Krajowy numer identyfikacyjny 790671515, ul. Giżycka  15, 12-250   Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 424 10 40, e-mail um@orzysz.pl, faks 87 424 10 50.
Adres strony internetowej (url): www.bip.orzysz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Orzyski Ratusz- głęboka termomodernizacja energetyczna, remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek w Orzyszu- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego
Numer referencyjny  WPF.271.11.2017.POS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa węzła ciepłowniczego w budynku Ratusza przy ul. Rynek 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót stanowiące załączniki do zaproszenia do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 45331100-7

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Gmina Orzysz może udzielić zamówienia z wolnej ręki ZEC Sp z. o.o. w Orzyszu, ponieważ spełnione są łącznie wszystkie przesłanki wskazane w Art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp:
1. Powierzenie przez gminę zadań własnej spółce prawa handlowego, posiadającej status komunalnej osoby prawnej, w której gmina posiada 100 % udziałów powoduje, że spełniony zostaje warunek posiadania kontroli przez Zamawiającego, gdyż gmina zachowuje pełną kontrolę nad spółką
2. 90 % przychodu spółki jest generowane w ramach zadań powierzonych spółce przez gminę Orzysz
3.Brak udziału kapitału prywatnego w ZEC Sp. z o.o.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  zec.orzysz@wp.pl,  ul. Kajki 4, 12-250 Orzysz,  12-250,  Orzysz,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie
Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2017 14:16
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2017 14:38
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 899 razy